Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Dane akordowe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Dane Akordowe
       IKONA - kartka123
       SKRÓT - Ctrl + D

 

W opcji wprowadzamy wszystkie dane dotyczące akordu. Strona Główna zawiera odnośniki do segmentów modułu akordowego oraz funkcje ogólne.

KPakord

 

Rejestrowanie

               Dane robocze

               Akord

               Tymczasowe

Funkcje modułu

               Zapisz

               Kasuj

               Raporty

               Wydruk wartościowego zestawienie wg pracowników

               Wydruk zestawienia wg czynności

 


 

Rejestrowanie

 

 

Na początek ustalamy datę wykonywanych prac. Program podpowiada datę systemową i na jej podstawie ustala miesiąc, którego dane będą dotyczyć (wyświetlony jest w dolnej ramce okna).

BANERpamietaj

Dla każdego dnia przygotowujemy oddzielne zestawienie Czynności Akordowych, wykonanych przez pracowników .

 

 

pinezka

Następnie włączamy lub wyłączamy automatyczne dodawanie pracowników podczas rejestrowania akordu.

Kpakord1

Aby funkcja ta była aktywna, w Użytkownikach Systemu, w opcjach należy podać filtr według którego program będzie mógł wyselekcjonować osoby podległe danemu (zalogowanemu) "brygadziście". Program umożliwia wprowadzanie danych dla 4 różnych brygadzistów, z możliwością ukrywania zapisów pozostałych zespołów.

 

BANERwskazowki

 

Firma produkcyjna może posiadać do 4 kierowników komórek, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie danych akordowych do programu. Komórka każdego z nich zajmuje się inną częścią produkcji. Kierownicy poszczególnych komórek nie powinni znać płac pracowników, którzy im nie podlegają. Dlatego też, dla każdego z osobna należy zadeklarować filtr, umożliwiający dostęp do kartotek tylko wybranych (podlegających) osób.

 

Jednak główny operator akordu, pracownik działu płac, musi mieć dostęp do wszystkich danych. Właśnie dlatego utworzono ten przycisk, który wyłącza automatyczne generowanie listy pracowników podlegających danemu użytkownikowi. Taka osoba jednak, również musi mieć odpowiednie ustawienia dostępu, zadeklarowane w opcji Użytkownicy Systemu.


pinezka

KPakordAkord

 

Na początek musimy wyświetlić na ekranie listę osób, dla których będziemy wprowadzać dane. Jeśli aktywny jest moduł automatycznego włączania pracowników (patrz wyżej), wtedy odpowiednia lista pracowników pojawi się po otwarciu tego okna.

W przeciwnym wypadku sami wybieramy pracowników, posługując się ikoną facetZnaczek lub klawiszem F3.

Jeśli chcemy skasować osobę z listy korzystamy z ikony nozyczki, klawisza F8 lub Delete.

 

Po uzyskaniu listy odpowiednich osób możemy przystąpić do wprowadzania czynności akordowych. W bloku B znajduje się lista czynności akordowych bieżącego pracownika.

 

KpakordAkord1

 

Należy tutaj zarejestrować, każdej pracującej akordowo osobie, ilość wykonanych prac, w danym dniu (data w dolnej linii okna). Dla każdego pracownika mamy oddzielną kartę czynności akordowych. Poruszając się po liście pracowników (blok A), karty te przewijane są automatycznie (blok B).

Blok B zawiera listę wprowadzonych w opcji SŁOWNIKI - Czynności Akordowych. Pamiętajmy jednak, że wypełniamy tylko te, które dotyczą danego pracownika.

We wspomnianej wcześniej opcji użytkownicy systemu, możemy wybrać numer aktywnego pola do wprowadzania ilości oraz zadeklarować chęć ukrycia pozostałych pól. Program przewiduje do 4 komórek wykonujących te same czynności. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień (przez Administratora systemu), kierownicy każdej z nich nie będą znali wartości pozostałych pól.

 

pinezka

Wprowadzamy dla każdego pracownika z przygotowanej wcześniej listy odpowiednie ilości wykonanych czynności akordowych.

Ikony pomocne przy rejestrowaniu ilości czynności akordowych

gumkaNiebieska

Zerowanie

ilości wprowadzonych w kartotece czynności akordowych bieżącego pracownika.

facetCzarny lub F9

Wprowadzanie listy czynności akordowych do bloku B.

OknaUstaw

Sposób ułożenia bloków na ekranie. Mamy do wyboru pionowy oraz poziomy, gdzie blok lewy jest górnym, a prawy dolnym.

klocekZoltyBrudny

Włączanie / wyłączanie automatycznego podliczania wartości wykonanych czynności

mordka lub F6

Oblicz wartość wykonanych czynności

dla bieżącego pracownika, gdy wyłączona została funkcja klocekZoltyBrudny automatycznego podliczania.Odpowiednia wartość pojawi się w polu RAZEM w górnej linii okna (na pasku ikon).

PlusZielony

Dodaj

Funkcja umożliwia automatyczne wprowadzenie takiej samej ilości wybranej czynności dla pracowników. Wpisujemy numer czynności akordowej, niżej podajemy ilość w odpowiednim polu ilości, obok potwierdzamy (fajka1) chęć aktualizacji, a następnie klikamy Zapisz.

Podana ilość zostanie wprowadzona w odpowiednie miejsce na listę wykonanych czynności, dla każdego pracownika z bloku B.

DyskietkaNieb Zapisz

Zapisywanie wprowadzonych danych.

 

Po wprowadzeniu danych wracamy do okna głównego modułu Dane Akordowe, klikając strzalkaNiebieskaLewo. Jeśli nie zapisaliśmy zarejestrowanych właśnie danych, program poprosi o potwierdzenie.

 


pinezka

 

KpakordTymczasowe

 

 

Aby moduł był aktywny "pozwolił się" otworzyć, w słownikach należy zdefiniować składnik o typie:

 

KpakordTymczasowe1

 

Jeśli posiadamy tak zdefiniowany składnik, możemy korzystać z modułu.

 

 

BANERwskazowka

W module tym wprowadzamy dodatkowe składniki tymczasowe, a nie te obliczone na podstawie wypracowanego przez pracownika akordu, (które w programie obliczane są automatycznie).

 

Po uruchomieniu opcji, wybieramy pracowników przy pomocy ikony facetZnaczek lub klawisza F3. Po otrzymaniu uzyskanej listy uzupełniamy puste pola, podając po kolei odpowiednie wartości.

 

KpakordTymczasowe2

 

Dane wpisane w tych polach, mogą służyć do dalszego przeliczania lub być gotową wartością przesyłana do listy płac. Wszystko zależy od definicji Składnika Listy Płac.

 

BANERprzyklad

×        Kara za zniszczenie materiału - wyrażona konkretną kwotą wprowadzoną ze znakiem "minus".

×        Nagroda za najszybsze wykonanie czynności - wyrażona procentowo (i przeliczana później przez inne składniki).

×        Dodatkowa czynność.

×        itd..

 

 

BANERolowki

Wprowadzanie danych w tym module może być pominięte. System nagród definiujemy przecież dla grupy osób, dlatego też w większości wypadków odbywa się bezpośrednio w składnikach tymczasowych. Nie każdy operator ma jednak dostęp do tychże składników, dlatego nim umiejscowimy wszystkie składniki, musimy dokładnie przeanalizować, kto i gdzie wprowadza różne wartości. Może się przecież okazać, że kierownik komórki odpowiedzialny za wprowadzanie pewnych wartość (np.: dodatkowych premii lub potrąceń za szkody) ma dostęp jedynie do opcji akordu, ograniczony w dodatku do listy pracowników mu podlegających. Co zresztą jest uzasadnione, jeśli chcemy chronić dane osobowe innych osób.

 


pinezka

KpakordTymczasowe

 

 


Funkcje ogólne modułu AKORD

 

pinezka

zapiszzDyskietka

Księgowanie zarejestrowanych danych. Obliczone wartości netto z bieżącego miesiąca, księgowane są do Składników tymczasowych. Pamiętajmy, że aby transmisja ta przebiegła prawidłowo musi być zdefiniowany odpowiedni składnik list płac, który powinien mieć kod lokujący go w okolicach pozostałych kodów przypisanych składnikom płacy zasadniczej oraz

 

KPakordZapisz

 

Przy tak zdefiniowanym składniku, dane zostaną przesłane poprawnie. Praktycznym rozwiązaniem jest wykonanie opcji zaksięgowania bieżącego miesiąca jednorazowo, po wypełnieniu kart czynności akordowych wszystkim pracownikom. W takim wypadku mamy pewność, że wcześniej nic nie zostało przesłane i dlatego nikt z pracujących akordowo osób nie będzie miał częściowo podwojonej płacy.

 

Po wybraniu

               zapiszzDyskietka program poprosi o potwierdzenie chęci zaksięgowania danych do składników tymczasowych bieżącego miesiąca. Jego nazwa pojawi się w komunikacie. Po zaakceptowaniu, odpowiednie wartości zostaną przeniesione do puli Składników Tymczasowych.

 


pinezka

       kasujNozyczki

Kasowanie zerowych pozycji.

Opcję można wykorzystać po wczytaniu wszystkich pozycji ze Słownika Akordu, które nie zostały wypełnione. Pozwoli to na uporządkowanie bazy danych.


pinezka

raporty

Zestawienia szczegółowe wg pracowników (zakładka pierwsza) i według czynności (zakładka druga), (tabele z możliwością grupowania, sortowania, filtrowania także według dni).

BANERzobacz

Obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

Filtrowanie rekordów

 

Raporty są generowane w cyklach miesięcznych.  Nazwa miesiąca znajduje się w nagłówku okna. W pierwszej zakładce - grupowanie według pracowników posortowano także z podziale na poszczególne dni miesiąca.

W zakładce drugiej zastosowano podział według czynności akordowych w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca.

 

BANERwskazowki

Możemy ustawiać kolejność rekordów klikając nagłówki kolumn. W kolumnach tekstowych - kolejność jest alfabetyczna. W kolumnach liczbowych - kolejność jest narastająca lub malejąca.

Dane przedstawiono w oknie w układzie drzewka. Klikanie znaków plus powoduje rozwijanie kolejnych gałęzi układu.

 


pinezka

       Wydruk wartościowego zestawienia według pracowników.

Zestawienie łącznych wartości wypracowanego akordu, dla każdego pracownika, który w bieżącym miesiącu pracował akordowo.

 


pinezka

       Wydruk zestawienia według czynności.

Zestawienie łącznych wartości wypracowanego akordu, w podziale na poszczególne czynności akordowe, które były wykonywane w bieżącym miesiącu.

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn