Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Listy >

Listy Płac robocze

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Listy - Listy Płac robocze
       IKONA - skrzyniaOtwarta
       SKRÓT - Ctrl + R

 

 

Przed przystąpieniem do tworzenia List Płac należy zdefiniować wszystkie niezbędne parametry:

       założeniu kartotek pracowniczych po wcześniejszym zdefiniowaniu słowników,

       zdefiniowaniu wszystkich składników list płac,

       skonstruowaniu szablonów list płac,

       wprowadzeniu składników stałych oraz tymczasowych,

       zarejestrowaniu zwolnień oraz nieobecności w harmonogramie pracy,

       rozliczeniu akordu,

KplistaRobocza

       

Ikony obsługujące opcję:

kartoteka lub plusPN lub Insert - tworzenie nowej listy

kartotekaOlowek lub Ctrl+Enter - poprawa danych nagłówkowych listy lub jej parametrów

DyskietkaBlyski lub F9 - zaksięgowanie bieżącej Listy Płac

nozyczki lub F8 - kasowanie bieżącej Listy Płac

muzeum - eksport List Płac (przelewów) do banków

kartkaFajki - generowanie specyfikacji nominałów do wypłat gotówkowych

ExcelArkusz - eksportowanie List Płac do tabeli / arkusza

drukarka1 lub F5 - drukowanie listy płac według projektu FR

E - tworzenie zbiorówek z List Płac

kartotekaCzerwKwad - włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów

Drzwi - zamykanie okna

strzalkaZielonaPrawo lub F6 lub Enter - tworzenie listy roboczej.

 

 


 

Tworzenie Listy Płac rozpoczynamy od założenia nagłówka oraz ustawienia kilku parametrów. Klikamy kartoteka lub plusPN lub naciskamy Insert.

 

KplistaRobocza1

 

Pozycja Numer listy pojawia się automatycznie, ale możemy go zmienić, pamiętając że program w polu tym przyjmuje tylko cyfry.

BANERwskazowka

Możemy stosować kolejność od 1 i kontynuować ją przez wszystkie miesiące w roku lub dla każdego miesiąca rozpocząć odrębne naliczanie, wtedy dla października stosujemy kolejno 1001, 1002,.... Według zasady, że dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a dwie następne numerują listy.).

 

Miesiąc księgowy (podpowiadany jest automatycznie na podstawie daty systemowej) - numer miesiąca, za który będzie naliczać płacę (np.: za październik wpiszemy 10).

 

       Miesiąc rozliczeniowy - numer miesiąca w którym będziemy rozliczać płace. Miesiąc podatkowy, za który powinny zostać zaksięgowane podatki i składki ZUS. Jeżeli naliczamy płacę za miesiąc sierpień, ale wypłacamy ją dopiero 10 września, wtedy podajemy numer 09, ponieważ rozliczenie finansowo-podatkowe jest w tym miesiącu. Jeżeli natomiast lista grudniowa zostaje wypłacona w styczniu następnego roku, to miesiąc podatkowy/rozliczeniowy należy podać jako 13. Podczas wykonywania zamknięcia roku dane te zostaną przesłane do stycznia (rozliczeniowego) roku następnego i zerowego księgowego.

 

       Nazwę listy - która później pojawi się w nagłówku wydruku, na przykład: Administracja, Akord czy Zarząd itp.., na pewno w każdej firmie istnieje już nazewnictwo dla każdej z list).

 

       Szablonu do obliczeń - czyli ten w którym znajdują się wszystkie składniki służące do prawidłowego wyliczenia danej listy.

 

       Szablon do wydruku - czyli taki, który zawiera wszystkie te składniki, które powinny znaleźć się na pasku wypłaty, przeznaczonym dla pracownika.

BANERpamietaj

Możesz stosować taki sam szablon do obliczeń i do wydruku. Wszystkie te składniki listy płac, które mają znaleźć się na drukowanej liście, muszą mieć znak fajka1 w swoich parametrach, w miejscu - Sposób drukowania - Drukować na paskach list?

 

W oknie możemy skorzystać z podpowiedzi - ikony 3kropki ( F12klawisz) lub AltF4 (F4) .

Po zapisaniu danych nagłówkowych listy możemy je skorygować wybierając kartotekaOlowek lub Ctrl+Enter.

 

 


Po założeniu nagłówka przystępujemy do edycji wybranej listy (lub definiujemy od razu wszystkie nagłówki, by później kolejno je obliczać).

Ustawiamy kursor na wybranym rekordzie i klikamy ikonę strzalkaZielonaPrawo (lub naciskamy F6), przechodząc tym samym do drugiej zakładki okna, gdzie ustalimy listę pracowników oraz naliczymy dla każdego z nich płacę.

Zaczynamy od wyboru pracowników facetZnaczek.

 

KplistaRobocza2

 

Okno składa się z dwóch bloków, w lewym znajduje się lista wybranych pracowników, a w prawym wykaz składników biorących udział w naliczeniu płacy bieżącej osoby  (czyli tej, na którym znajduje się kursor). Poruszanie się po rekordach w lewym bloku powoduje automatyczną zmianę wyświetlanych informacji w prawym bloku.

 

 

Ikony z menu okna

strzalkaZielonaLewo

facetZnaczek

kartotekaOlowek

nozyczki

kalendzarzZegar

karetka

8kopniete

zegarek

pineska

PlusZielony

narzedzia

blyskawica1

DyskietkaNieb

 

 

strzalkaZielonaLewo - Powrót do poprzedniego okna.

 


 

facetZnaczek - Wybór pracowników.

 

Po kliknięciu kartkaSuwak lub naciśnięciu F12klawisz zostaną wygenerowane listy płac dla wybranych osób.  Program może komunikować się z nami, domagając się podania wartości dla tych składników, które w swoich parametrach mają zadeklarowane źródło pochodzenia jako wartość wczytana z ekranu. W trakcie generowania płacy dla kolejnych pracowników w momencie obliczania takiego składnika , program wyświetli okienko, w którym należy podać odpowiednią wartość.

Po pomyślnym zakończeniu, automatycznego naliczania płacy w lewym bloku widzimy poszczególnych pracowników ułożonych według wybranej kolejności (kod pracownika rosnąco lub nazwisko alfabetycznie), a w prawym, składniki wynagrodzenia bieżącego rekordu.

BANERuwaga

Składniki są wprowadzane automatycznie według utworzonego wcześniej szablonu. Jeżeli wartość jakiegoś składnika była = 0 w momencie pobierania go do listy płac, wtedy nie zostanie dołączony do wynagrodzenia.

PowrotMenuIkon

 


 

kartotekaOlowek lub F4 - Zmiana danych pracownika dla bieżącej listy.

 

Na tym stopniu zaawansowania tworzenia listy możemy zmienić następujące dane:

 

KplistaRobocza3

PowrotMenuIkon

 


 

nozyczki lub Delete lub F8 -  Kasowanie pracownika z listy

kalendzarzZegar lub F3 - Harmonogram pracy bieżącego pracownika

karetka lub Alt+ F3 - Świadczenia lub przerwy bieżącego pracownika

8kopniete lub F6 - Z tego poziomu możemy edytować składniki stałe bieżącego pracownika.

zegarek lub F7 - Kartoteka składników tymczasowych bieżącego pracownika.

pineska - Otwieranie modułu Umów - Zleceń dla bieżącego rekordu.

PlusZielony lub F4 - Wybór dodatkowego składnika dla bieżącego pracownika. Dopisywanie składnika jest wykonywane sporadycznie. Zdarzyć się tak jednak może, że w ostatniej chwili trzeba ująć jakąś pozycję na liście płac, która nie figuruje w jej szablonie.

 

PowrotMenuIkon

 


 

 

narzedzia - Definicja bieżącego składnika.

 

Możemy zmienić (między innymi) Źródło pochodzenia składnika, gdy w ostatniej chwili dostaliśmy na przykład listę potrąceń za obiady i nie ma czasu wprowadzania jej do składników tymczasowych każdej osobie oddzielnie. Zmieniamy wtedy pochodzenie składnika na wartość wczytaną z ekranu. Przy ponownym przeliczaniu listy program będzie żądał podania odpowiedniej wartości. Po każdej zmianie parametrów składnika, jeśli dotyczy on większej grupy osób powinniśmy skasować listę i przeliczyć ją jeszcze raz, aby mieć pewność, że nic nie zostało pogmatwane. Jednak, gdy zmiana dotyczy tylko kilku osób wystarczy każdemu z nich przeliczyć dane posługując się każdorazowo ikoną blyskawica1 lub klawiszem F9.

 

PowrotMenuIkon

 


 

blyskawica1 lub F9 - Ponowne przeliczenie składników BIEŻĄCEGO pracownika. Gdy dokonamy korekty składnika listy płac, pamiętajmy, że należy przeliczyć płacę KAŻDEJ OSOBIE, której składnik ten dotyczy.

DyskietkaNieb Zapisywanie zmian w Liście Roboczej

 

PowrotMenuIkon

 


 

 

W prawym bloku mamy wygenerowana płacę dla każdego pracownika z listy w podziale na składniki, które brały udział w jej naliczeniu. W opcji mamy do dyspozycji kilka funkcji, pozwalających na dokonywanie zmian.

 

W bloku ze składnikami każdy rekord składa się z kodu, nazwy, wartości, pola oznaczającego jego indywidualną modyfikację przez operatora, konta kosztów, konta budżetu, kodu ZUS, typu składnika.

Znak fajka1 w polu modyfikacji oznacza, że pozycja została ręcznie skorygowana przez operatora, tzn. obsługujący sam narzucił wartość, inną niż ta, która wyliczona została automatycznie, na podstawie odpowiedniego szablonu listy płac. Jest to niekiedy pomocne w celu zmiany danej wartość w ostatniej chwili. Znak ten występuje również dla składników wprowadzonych ze składników stałych lub tymczasowych.

Oczywiście możemy to pole odznaczyć, ale tylko poprzez wykasowanie i ponowne przeliczenie składników danej osoby klawiszem F9 lub blyskawica1.

BANERuwaga

Składnik oznaczony w polu modyfikacji fajka1 nie podlega przeliczeniom. Tak więc w przypadku zmiany istotnych wartości w  poprzedzających go składnikach, nie zostanie on przeliczony przy aktualizacji danych. Jeżeli operator świadomie nie chce, aby został zmodyfikowany to OK., ale jeżeli powinien zostać przeliczony, wtedy należy skasować składnik klawiszem Delete.

BANERprzyklad

Automatycznie wyliczona lista bez modyfikacji operatora

Kod

Nazwa

Wartość

Mod

100

Płaca zasadnicza

80,00

 

120

Staż

20,00

 

300

Brutto

100,00

 

500

Podatek

19,00

 

700

Kasa

81,00

 

 

Następnie w wyniku modyfikacji zmieniono składnik 500 podatku na wartość 30,00 co spowoduje pojawienie się znaku fajka1 modyfikacji ręcznej, a po przeliczeniu (klawiszem F9 lub ikonablyskawica1) zmienia się kwota wypłaty w kasie na 70.

 

Kod

Nazwa

Wartość

Mod

100

Płaca zasadnicza

80,00

 

120

Staż

20,00

 

300

Brutto

100,00

 

500

Podatek

30,00

fajka1

700

Kasa

70,00

 

 

Jeżeli teraz chcemy zmienić wartość płacy zasadniczej na 200,00 i przeliczamy składniki klawiszem F9 lub ikonablyskawica1, wtedy składnik 500 podatku, nie będzie zmodyfikowany według sposobu naliczenia podatku. Jeżeli operator faktycznie ma takie zamierzenie, to musi mieć tego świadomość, w przeciwnym wypadku należy skorygować ten błąd.

 

Kod

Nazwa

Wartość

Mod

100

Płaca zasadnicza

200,00

 

120

Staż

20,00

 

300

Brutto

220,00

 

500

Podatek

30,00

fajka1

700

Kasa

190,00

 

Po usunięciu składnika 500, a tym samym znaku modyfikacji i ponownym przeliczeniu klawiszem  F9 lub ikonablyskawica1 podatek zostanie prawidłowo wyliczony.

 

Kod

Nazwa

Wartość

Mod

100

Płaca zasadnicza

200,00

 

120

Staż

20,00

 

300

Brutto

220,00

 

500

Podatek

41,80

 

  700

Kasa

178,20

 

 

BANERuwaga

Aby Składnik Listy Płac miał przypisane konto kosztów i konto budżetu, musimy odpowiednio zdefiniować jego parametry.

Należy pamiętać, że jeżeli nie przypiszemy kodu kosztów w danych składnika, to nie zostanie on ujęty w rozliczeniu kosztów. Będzie to błąd!!!

Należy dążyć do takiego zdefiniowania szablonów list płac i takiej organizacji pracy, aby nie poprawiać listy wykonanej automatycznie, ponieważ prowadzić to może do powstania pomyłek i błędów, możliwych do wychwycenia dopiero przy miesięcznym rozliczeniu płac. Jeżeli dokonujemy modyfikacji listy to zawsze powinniśmy się starać zakończyć ją automatycznym przeliczeniem (F9 lub blyskawica1). Nie jest to konieczne tylko przy kasowaniu wybranych składników (prostych, cząstkowych) nie będących sumami kontrolnymi, gdyż wtedy pozostałe zostaną automatycznie przeliczone.

Wykasowanie składnika będącego podstawą wyliczeń dla innych składników, doprowadzi do błędnego wyliczenia listy.

 


Po zakończeniu naliczania danej listy, powracamy do głównego okna List Roboczych.

 

KplistaRobocza

gdzie korzystając z dostępnych ikon możemy zająć się jej drukowaniem, przesyłaniem danych do banku lub księgowaniem.

 

kartoteka lub plusPN lub Insert - tworzenie nowej listy.0009

 

Opcje, wybierane z Menu Ikon okna, dotyczą zawsze bieżącego rekordu.

 

kartotekaOlowek lub Ctrl+Enter - poprawa danych nagłówkowych listy lub jej parametrów.0009

 

Aby móc wykonać operację z kilkoma listami jednocześnie należy zaznaczyć odpowiednie rekordy. Zaznaczanie odbywa się po kliknięciu ikony kartotekaCzerwKwad.0009

 

 

DyskietkaBlyski lub F9 - zaksięgowanie bieżącej Listy Płac.

 

Lista zostanie zaksięgowana, tzn. zostanie przeniesiona z rejestru list roboczych do wykazu list zaksięgowanych Wiążę się to przede wszystkim z tym, że wszystkie dane z listy zostaną wpisane pracownikom, do ich osobistych kartotek, skąd zostaną pobrane do zestawień i wyliczeń, (w tym przede wszystkich zestawień dla ZUS) oraz do rozdzielnika kosztów.

 

BANERuwaga

Funkcję tę należy wykonać dopiero po wypłaceniu listy i nie stwierdzeniu reklamacji.0009

 

nozyczki lub F8 - kasowanie bieżącej Listy Płac

Jeżeli lista, którą wyliczyliśmy jest nieprzydatna np. w wyniku zmiany dużej ilości danych do przeliczeń, przez co należałoby dokonać wielu poprawek, wtedy należy taką listę skasować.0009

muzeum - eksport List Płac (przelewów) do banków

Opcja służy do wykonania zapisu danych, potrzebnych do przelewu w standardzie kilkunastu banków.

W oknie wyświetlonym po uruchomieniu funkcji należy ustawić kilka parametrów. Wybieramy Numer Rachunku Bankowego Firmy z którego maja zostać wykonane przelewy. Następnie decydujemy, czy tworzymy TYLKO WYDRUK, czy plik z danymi w standardzie jednego z banków:

 

KPlistyRobBank

Na koniec wybieramy opis przelewu, a po kliknięciu Zapisz utworzony zostanie odpowiedni plik, we wskazanym miejscu. Jeśli wcześniej wybraliśmy opcję: TYLKO WYDRUK, klikamy klocek wydruk1, aby wydrukować odpowiednie zestawienie..0009

kartkaFajki - generowanie specyfikacji nominałów do wypłat gotówkowych

Dla zaznaczonych list, program obliczy ile sztuk konkretnych nominałów potrzeba, aby zrobić wypłatę bez konieczności rozmieniania lub wydawania reszty. Specyfikacja nie będzie wykonana dla listy osób, których płaca jest przesyłana do banków na rachunki osobiste.0009

 

 

ExcelArkusz - eksportowanie List Płac do tabeli / arkusza0009

Wysyłanie danych do arkusza. Na początek wybieramy szablon składników, następnie klikamy Dalej1

 

KPlistyRobExport

 

i w wybieramy składniki, które chcemy umieścić w arkuszu kalkulacyjnym:

 

KPlistyRobExport1

Po zaakceptowaniu ustawień klockiem Dalej1, ustalamy rodzaj nazwy dla kolumn ze składnikami. Mamy do wyboru kod składnika lub jego nazwę. Teraz klikamy KONIEC.

Na ekranie wygenerowane zostaną 2 tabele z danymi. Na zakładce 1 w układzie standardowym, a w zakładce 2 w układzie odwróconym:

 

KPlistyRobExport2

 

Wybrany układ możemy:

arkuszBlysk lub F7 - wysłać do arkusza

drukarka1 lub F5 - wydrukować według projektu FR

kartkaLupa1 - otworzyć w oknie podglądu tabeli, by poddać ją dalszej obróbce

drukarka - wydrukować w podstawowym układzie.0009


drukarka1 lub F5 - drukowanie bieżącej listy płac według projektu FR

Dostępnych jest kilka rodzajów wydruku Listy Płac. Po uruchomieniu opcji program wyświetli okno, w którym należy ustawić kilka parametrów.

 

clip0009

 

Teraz wystarczy kliknąć Wydruk, a odpowiednia lista zostanie wysłana na drukarkę.0009


E - tworzenie zbiorówek z List Płac

Na początek wybieramy listy płac, z których chcemy wygenerować zbiorówki. Znak fajka1 w pierwszym polu oznacza, że dana pozycja została zaznaczona. Klikamy Dalej1, i w następnym oknie wybieramy składniki, które chcemy sumować.

KPlistyRobExport1

 

Po zaakceptowaniu ustawień klockiem Dalej1, wybieramy miejsce wysłania raportu.

 

KPlistyRobZbior

Jeśli wybierzemy opcję Tabela =>, po kliknięciu KONIEC, na ekranie wyświetlone zostanie okno z odpowiednią tabelą. Z tego miejsca również można wydrukować zbiorówkę korzystając ze standardowych ikon programu.

kartkaLupa1 - Podgląd Raportu

drukarka - Wydruk Standardowy

drukarka1 - Wydruk według projektu FR 0009


kartotekaCzerwKwad - włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów 0009

Drzwi - zamykanie okna - wyjście z opcji 0009

strzalkaZielonaPrawo lub F6 lub Enter - tworzenie listy roboczej. 0009

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn