Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki >

Składniki Listy Płac

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Składniki List Płac
       IKONA - narzedzia

 

 

W programie, przygotowana została kolekcja składników, która w większości firm może być zastosowana do naliczania płac.

Dla tych z Państwa, dla których jest ona niewystarczająca, z pewnością będzie dobrą wskazówką jak powinny być tworzone składniki płacowe. Prześledzenie przygotowanych pozycji pomoże przy tworzeniu własnych składników.

 

 

Wprowadzenie

 

Składniki służą do naliczania płac i są najważniejszą częścią modułu PŁACOWEGO. Bazując na składnikach należy skonstruować szablony list.

Prawidłowe zdefiniowanie, (a tym samym późniejsze działanie) ma decydujący wpływ na jakość wykonywanej przez operatora pracy.

 

 

Aby zrozumieć istotę tego zagadnienia, należy wyobrazić sobie działania pracownika, wykonującego listy płac w firmie. Osoba ta potrzebuje wielu informacji do sporządzenia listy płac. Część z nich pamięta (na przykład ogólne zasady liczenia premii), a część odnajduje w dokumentach posegregowanych w kilku miejscach.

BANERprzyklad

Obliczając zasiłek rodzinny sięga do wykazu dzieci danego pracownika. Podobnie postępuje w wielu innych sytuacjach.

 

 

W przypadku systemu płacowego wszystkie informacje o pracownikach są skatalogowane w formie indeksu i aby wyliczyć prawidłowo płacę, program musi mieć podane, w którym momencie i jakie dane należy poddać obliczeniom.

Ścieżka postępowania, czyli wykonywania kolejnych działań matematycznych to Szablon Listy Płac, natomiast składniki to informacje o sposobie liczenia (działania matematyczne) oraz o miejscu pochodzenia wartości.

Reasumując - Składniki listy to szereg informacji (przeznaczonych dla komputera) określających sposób liczenia  płac. Na ich podstawie program ustali wartości, które powinny być uwzględnione oraz funkcje matematyczne, które winny być wykonane, aby wynik tych działań był prawidłowy.

Poprawność i trafność skonfigurowania składników, zależy w dużej mierze od doświadczenia pracownika wykonującego naliczenia, który posiada wiedzę na temat schematu działań prowadzących do wyliczenia płac. Wiedzę tę należy wykorzystać przy konfigurowaniu programu, ustalając zasady (obowiązujące w naszej firmie) generowania płac. Wspomniane zasady to działania matematyczne wskazujące komputerowi sposób liczenia / pobierania poszczególnych składników. Przypisanie każdemu ze składników odpowiedniego wzoru funkcji należy właśnie do zadań operatora, który wie, co, z czym należy pomnożyć, podzielić czy odjąć, aby końcowy wynik stanowił prawidłową płacę.

 

 

Jak należy tworzyć listę składników?

 

Aby zrozumieć cel przygotowywania składników, należy zdać sobie sprawę z tego, że dane, które program będzie pobierał do obliczeń, znajdują się w różnych miejscach naszej aplikacji. Składniki są pewnego rodzaju drogowskazami połączonymi z instrukcją obsługi. Brzmi to być może zawile, ale tak na prawdę tworzenie składników oraz ich sposoby działania nie są aż tak skomplikowane. Poza tym pamiętajmy, że składniki wprowadzamy tylko na początku. Później troszczymy się jedynie o dostarczenie wszystkich danych, według których program (znając już mechanizm działań) naliczy płace.

 

W oknie, oprócz kodu, nazwy oraz napisu znajdziemy również między innymi kolumny: Z (pochodzenie składnika - informacja o tym skąd pobierana jest wartość),  oraz typ. Oczywiście ilość informacji wyświetlanych w tym oknie jest dużo większa, zależna od ustawień - Dostosowania Układu Kolumn.

BANERpamietaj

Funkcja ta, dostępna po kliknięciu ikony dopasowanieKolumn a dokładne informacje na ten temat znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych.

 

Ikony dostępne w Menu Okna

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 

Ikony kartoteka, plusPN oraz klawisz Insert służą do zakładania nowego składnika. Natomiast ikona minusPN lub klawisz Delete służą do kasowania bieżącego składnika. Poprawianie bieżącego składnika kartotekaOlowek lub Enter. Wydruk listy według projektu Fast Report po kliknięciu drukarka1 lub F5.

 

 

 

W programie została przygotowana kolekcja składników, na tyle elastyczna, że może być zastosowana w większości firm. Dla pozostałych może posłużyć jaki szkielet, który należy rozbudować według własnych potrzeb.

 

Przykładowa lista składników

 

Dokładniejsze informacje na temat listy składników dołączonych do programu.

Kpskladniki

 

Do naliczania płac zwykle używanych jest więcej składników,  niż przedstawia to efekt końcowy czyli "pasek do wypłaty". Wynika to ze specyfiki pracy komputera, który potrzebuje wskazania wszystkich nawet wydawałoby się oczywistych zasad. Dlatego, aby móc utworzyć różnego typu naliczenia potrzebne są różne szablony składników, czyli listy pozycji, które biorą udział w naliczeniach. Numer szablonu podajemy podczas tworzenia listy naliczeń.

 

 


 

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie dane wybranego składnika wystarczy nacisnąć klawisz Enter lub 2xLKM. Niżej znajdziemy szczegółowy opis wartości, jakimi powinny być wypełnione poszczególne pola.

 

   KPskladnikJeden

Składnik

Kod - Numer składnika, jakim będziemy się posługiwać podczas tworzenia szablonów list płac, a także przy pracy ze składnikami stałymi oraz tymczasowymi.
Nazwa - Opis składnika. Nazwa skrócona, która będzie wyświetlana/drukowana w nagłówkach i  zbiorówkach.
Opis - Pełna nazwa składnika.
Format - Sposób prezentacji liczby z separatorem i liczbą miejsc po przecinku.  Z reguły w składnikach posługujemy się wartościami numerycznymi i w kartotece składnika określamy tę wartość w następujący sposób:

%12.2n - oznacza liczbę o długości dwunastu znaków z dwoma miejscami po przecinku, gdzie n oznacza wartość numeryczną.

Drukować - Pole logiczne decydujące o wydruku na liście płac. Znak fajka1 oznacza zaznaczenie do drukowania. Zaznaczanie/odznaczanie odbywa się poprzez kliknięcie myszką lub naciśnięcie klawisza space.

BANERpamietaj

Nie wszystkie składniki muszą być drukowane na liście płac, niektóre służą tylko do przeliczeń i wtedy ich obecność na wykazie nie jest konieczna.

 

Parametry  składnika

BANERuwaga

Gwarancją prawidłowego działanie programu jest między innymi poprawne zdefiniowanie parametrów składnika.

 

 

KPskladnikJedenpARAM

 

Źródło pochodzenia - podzielono na 6 grup:

 

1. Dane pobierane z kartoteki pracownika.

2. Dane pobierane ze zbioru składników listy płac.

3. Wartość wczytana z ekranu - w momencie naliczania płac program zatrzymuje się i prosi o podanie wartości dla danego składnika.

4. Wyrażenie lub funkcja DELPHI - Wartość obliczona na podstawie innych składników. Zadeklarowany wzór może być podany jako wyrażenie matematyczne lub funkcja napisana w języku Delphi.

5. Dane pobierane ze zbioru składników stałych pracownika.

6. Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych pracownika.

 

Dokładniejszy opis w rozdziale - Źródła pochodzenia danych dla składnika.

Typ - Wybieramy odpowiednią pozycję z dostępnej listy. Po kliknięciuAltF4 (lub F4) na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich kodów i przypisanych im nazw lub Typów składnika. Kolejne pozycje są identyczne z wymaganymi przez Zakład Ubezpieczeń. Właściwe ustawienie (wybranie z listy) kodów do danych składników, z pewnością przyspieszy nam pracę przy wypełnianiu odpowiednich dokumentów. Ustawienie typów jest niezbędne dla prawidłowej pracy systemu. Na ich podstawie, program rozróżnia, pod którymi składnikami kryję się np.: podstawa, składniki ZUS, podatki, zasiłki, itp...
KOD ZUS - Wybieramy odpowiednią pozycję z dostępnej listy. Wykaz tworzony jest na podstawie zawartości słownika z opcji: Słowniki ZUS – Kod wynagrodzenia. Kod ten wykorzystywany jest w formularzach RNA, do grupowania składników wypłat.
SKRYPT - Wybieramy sposób wprowadzania formuły: wyrażenie matematyczne lub funkcję Delphi.
Komentarz do sposobu obliczania - W polu typu memo możemy wpisać notatki dotyczące tego składnika. Na przykład wyjaśniające daną formułę, lub zasady, jakie powinny być zachowane przy jego tworzeniu. Możemy także zostawić to pole puste.

memo

 

Konta księgowe

 

Mamy do dyspozycji 4 pola. Jeśli składnik, zostanie oznaczony kontem programu finansowo - księgowego (Konto FK), wtedy podczas tworzenia dekretów do FK, generowany jest odpowiedni rozdzielnik.

 

Na początek wybieramy stronę WN lub MA konta, żeby program prawidłowo utworzył raport.

 

KpskladnikKonta

 

W następnym polu - oznaczonym [memo], klikamy 3kropki lub naciskamy F12klawiszKpskladnikKonta1

 

Na ekranie wyświetlone zostanie okno skryptu DELPHI, które pozwoli na zdefiniowanie w jaki sposób generowane mają być wartości, powiązane z tym składnikiem. Po kliknięciu klockiBlade, wpisana zostanie domyślna funkcja, zawierająca informację o numerze konta. Możemy zamienić go na dowolny, pamiętając o ogranicznikach apostrofami. Wyświetloną funkcję rozbudowujemy, wprowadzając warunki.

 

BANERprzyklad

Składnik - 450 - Płaca BRUTTO

 

KpskladnikKontaFunkcja

 

BANERprzyklad

Składnik 700 - Płaca NETTO

 

KpskladnikKontaFunkcja2

 

BANERprzyklad

Składnik - 701 - Razem do WYPŁATY

 

KpskladnikKontaFunkcja1

 

BANERprzyklad

Składnik - 722 - Składka na Ubezpieczenie Emerytalne

 

KpskladnikKontaFunkcja3

 

 

Przy odpowiednio skonstruowanej Formule, podczas tworzenia dekretów dla FK, otrzymamy wartości w rozbiciu na konta analityczne.

 

CZskladniki2

 

 

 

Sposób wyświetlania

 

Kolor tła i liter - Sposób wyświetlania kolejnych rekordów na ekranie możemy sami zaprojektować, wybierając dla poszczególnych pozycji różny kolor tła oraz/lub liter. Program automatycznie ustawia jasne tło oraz czarne litery. Jeśli chcemy zmienić barwy, wystarczy kliknąć 3kropki, aby uruchomić standardową windowsową paletę kolorów.

 

Formuła obliczeniowa

 

Formuła obliczeniowa, czyli sposób liczenia danego składnika przez program, może być podana w wieloraki sposób:

 

Jako liczba, konkretna wartość
Jako funkcja napisana językiem programowania Delphi.
Jako wyrażenie matematyczne:

Tworzenie formuł odbywa się na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu znaków typu:

               + dodawanie,

               - odejmowanie,

               / dzielenie,

               * mnożenie,

               () nawiasy itd.

 

To co znajduje się w tym polu zależy od określenia źródła pochodzenia składnika.

 

1 BANERprzyklad

Chcemy wyliczyć wartość Podstawy składki emerytalnej

 

KPformula2

Szczegóły

 

KPformula2a

 

 

Podstawa składek emerytalnych i rentowych jest kontrolowana podczas naliczania, pod względem wartości granicznej.

 


 

2 BANERprzyklad

KPformula2b

 

Szczegóły

 

KPformula2c

 

 

 


 

3 BANERprzyklad

       KPformula3

 

W funkcji jest odwołanie do kartoteki pracowniczej:

 

KPformula3a

oraz do Parametrów Systemu:

 

KPparametryKosztyUzysk

 

 

KPformula3b

 

 

Więcej na ten temat w rozdziale Źródła pochodzenia danych dla składnika.

 


 

       BANERzobacz

Szablony list Płac

Źródła pochodzenia składnika

Przykładowa Lista Składników

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn