Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne >

Słowniki ZUS

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki ZUS
       IKONA - notes

 

Uaktywnienie opcji z MENU GŁÓWNEGO, spowoduje wyświetlenie na ekranie menu z listą dostępnych słowników.

KPslownikiZUS

Każdy słowniki ZUS zbudowany jest z prostej tabeli, w której znajduje się KOD oraz treść - czyli opis pozycji. Jeśli w programie nie ma słowników należy je zaimportować, posługując się odpowiednią opcją z menu okna - kartotekaZ. Importowany słownik składa się z kodów wprowadzonych wcześniej przez operatorów w innych firmach.

 

KPslownikiZUS1

 

Jeśli w zaimportowanych bibliotekach nie ma pozycji występujących w naszej firmie, należy je wprowadzić, korzystając ze źródeł, czyli kodów ZUS.

W oknie mamy do dyspozycji następujące ikony:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

kartoteka lub Insert

Nowa pozycja.

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu.

kartotekaZ

Importowanie pliku z danymi słownikowymi.

facetDyskietka

Eksportowanie danych słownikowych w postaci pliku z rozszerzeniem *.DAT

 

Uaktywnienie opcji z Menu Ikon programu notes, uruchomi inne okno, przedstawiające listę wszystkich słowników ZUS. Format przedstawiania danych w postaci drzewka pozwala na łatwe rozwijanie lub ukrywanie kolejnych rozgałęzień.

plus rozwija szczegóły minus ukrywa

 

KPslownikiZUSlista

 

lightbulb

Kliknięcie znaczka AltF4 znajdującego się - na Menu Ikon programu - za ikoną notes, otwiera opcję w sposób identyczny jak z MENU GŁÓWNEGO, (opisany wcześniej).

 

Zbiory kodów ZUS- owych posegregowano w następujących grupach:

 

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

Słownik wszystkich rodzajów podmiotów. Pierwsze dwa znaki kodu oznaczają podmiot podstawowy, a następne dwa jego rozszerzenie.

 

BANERprzyklad

Kod 0311

03 oznacza członka spółdzielni; 11 opisuje rodzaj spółdzielni w tym wypadku jest to spółdzielnia kółek rolniczych. Cały kod oznacza członka spółdzielni kółek rolniczych.

 

Przyczyna wyrejestrowania ubezpieczonego

Słownik zawierający listę możliwości, które przyczyniły się do wyrejestrowania ubezpieczonego.

 

BANERprzyklad

Kod 100

rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

...............

 

Kod 142

zaprzestanie wykonywania wolnego zawodu

 

Przyczyna wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń

Słownik ten składa się z kilku części pogrupowanych według kodów:

 

BANERprzyklad

Kody od 111 do 117

Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Kody od 121 do 122

Osoby fizyczne opłacające składki także za innych ubezpieczonych.

Kody od 211 do 240

Płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Kody od 311 do 350

Płatnicy będący jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnych (jednostki i zakłady budżetowe).

Kod 600

Oznacza inne przyczyny wyrejestrowania płatnika.

 

Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa

Słownik z kodami określającymi pokrewieństwo z płatnikiem

 

BANERprzyklad

Kod 40

Babka

 

 

Składniki wynagrodzenia

Nie jest to słownik ze składnikami listy płac, lecz słownik rodzajów wynagrodzenia, które stosujemy w formularzach RNA.

 

BANERprzyklad

Kod 11

Wynagrodzenie zasadnicze

Kod 22

Premia kwartalna

 

 

Rodzaje choroby

Kod ten składa się z 1 znaku, a w przypadku zbiegu chorób przybiera postać X/X.

 

Stopień niezdolności do pracy

Poszczególne kody dzielą osoby według całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a także czasu, na jaki niezdolność ta została orzeczona.

 

Wykształcenie

Słownik zawiera rodzaje wykształcenia.

 

Wykonywany zawód

Kod wykonywanego zawodu składa się z 7 znaków. Pełny ich wykaz znajdziemy w “Klasyfikacji Zawodów i Specjalności” wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.(Dz. U. Nr 48 poz.253)

 

Świadczenie lub przerwa w wykonywaniu pracy

Słownik ten składa się z kilku części pogrupowanych według kodów:

 

Kody rozpoczynające się od cyfry 1

Określają powody przerwy w opłacaniu składek.

Kody rozpoczynające się od cyfry 2

Określają rodzaje świadczenia.

Kody rozpoczynające się od cyfry 3

Określają rodzaje świadczenia i przerwy.

 

Rodzaj uprawnienia

Słownik rodzajów zezwoleń, koncesji i wpisów do różnych rejestrów.

 

Typ identyfikatora

 

P

PESEL

 

N

NIP

 

R

REGON

 

1

dowód osobisty

 

2

paszport

 

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym Charakterze

Kody pracy w szczególnym charakterze składa się z 9 znaków. 5 pierwszych, określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1983r. W sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), z których:

 

Pierwszy to litera A lub B

oznaczająca nazwę wykazu.

Drugi i trzeci znak

to numer działu w wykazie (podanym cyframi arabskimi).

Czwarty i piąty znak

to numer rodzaju pracy w dziale.

Szósty i siódmy znak

oznaczają kod zarządzenia resortowego. (Właśnie takie kody zostały standardowo wpisane do tego słownika.)

Ósmy i dziewiąty znak

to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy określony w wykazie szczegółowym, stanowiącym załącznik do zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów.

 

Jeśli w naszym zakładzie zatrudniane są osoby do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wtedy odpowiednie kody musimy zbudować według przedstawionego przez ZUS schematu.

Kody pracy w szczególnych warunkach, nie są często wykorzystywane. Ich konstruowanie zależy od branży naszego zakładu i dlatego mogą występować w różnych konfiguracjach.

 

Kasa chorych

Kody Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Kody ZUS RGA

Słownik do prowadzenia kodów dotyczących okresów pracy górniczej wykorzystywanych w raporcie imiennym ZUS RGA.