Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Słowniki >

Szablony list płac

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony List Płac
       IKONA - drzewoOlowek

       

Konstruowanie szablonu - ogólnie

Konstruowanie szablonu - krok po kroku

Powiązania pomiędzy składnikami oraz modułami programu

 

 

 

BANERuwaga

Przed przystąpieniem do tworzenia szablonów należy zdefiniować składniki list płac, które są ogniwami tworzącymi odmienne łańcuchy (szablony) wzorów (składników) naliczającymi różne płace. Wiadomo przecież, że inna jest lista składników stanowiących wzór do naliczania płacy miesięcznej dla pracownika umysłowego, a inna dla pracownika fizycznego pracującego w systemie akordowym. Każdy szablon stanowi grupa tylko tych składników, które biorą udział w obliczania konkretnego rodzaju płacy.

 

W programie przygotowano standardowe składniki list płac oraz szablony list. Możemy z nich skorzystać, poddać je modyfikacji lub utworzyć nowe.

 

KPszablony

 

Paleta szablonów zwykle składa się z pozycji używanych cyklicznie oraz tych do sporadycznych obliczeń (np.nagrody).

 

W trakcie wdrożenia systemu składniki są dopasowane do potrzeb użytkownika. Aby móc je modyfikować, należy posiadać ogólną wiedzę na temat tworzenia i używania składników, aby w razie potrzeby samemu zaprojektować szablon korzystając z istniejących składników lub dodając nowe.

 

BANERwskazowka

Ponieważ w wyniku transformacji gospodarki ciągle coś ulega zmianie zachodzi konieczność korekty składników lub ich sposobu wyliczania itp.

Zawsze należy przetestować szablon,, aby mieć pewność, że jest utworzony prawidłowo.

Dzięki temu, że użytkownik może sam wszystko definiować program daje nieograniczone możliwości dostosowania się do wymagań użytkownika oraz aktualnych przepisów.

 

Konstruowanie szablonów jest prostym zajęciem i przypomina przestawianie klocków - składników. Przy tworzeniu szablonów powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości i potrzeby naszej firmy. Jednak, jeśli na początku pracy z tym systemem nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zdefiniować odpowiednich składników, nie powinniśmy się zrażać, ponieważ w ciągu roku, można je będzie dopisywać lub korygować. Można też dodawać kolejne szablony.

 

Z reguły nie tworzy się list złożonych z wszystkich dostępnych składników jednocześnie. Większość firm przeważnie oddzielne nalicza listy: ZUS, dodatkowych premii, nagród, (gdzie nie potrzebujemy na przykład dni nieobecności czy stawek zaszeregowania).

 

Gwarancją prawidłowo utworzonego szablonu jest zrozumienie sposobu naliczania płacy. Wszystkie składniki, które wpływają na pośrednie oraz bezpośrednie uzyskanie prawidłowych wyliczeń muszą znaleźć się w szablonie. Dodatkowo, zawarte w nich formuły muszą być prawidłowe, a operator (lub administrator) powinien orientować się w sposobie ich działania.

 

Konstruowanie szablonu - ogolnie

Pracę rozpoczynamy od przyporządkowaniu kodu oraz nadania nazwy dla nowego szablonu. Następnie klikamy Zapisz. Nowa pozycja zostanie dopisana do listy już istniejących szablonów.

 

Aby otworzyć kreator szablonu naciskamy Enter na wybranym rekordzie (lub 2xLKM).

 

KPszablonyKreowanie

 

Ikony do obsługi opcji z Menu Okna:

kartkaLupa1

Wydruk / Podgląd zawartości wydruku.

kartkaOlowek

Włączanie / wyłączanie modyfikacji szablonów.

BANERuwaga

Program został umyślnie zabezpieczony przed przypadkową ingerencją w składnię szablonu. Wystarczy przecież skasować jeden składnik, z szablonu, by cała lista została źle naliczona.

DyskietkaNieb

Zapisywanie zmian dokonanych w szablonie.

 

 

Tabela zawiera wszystkie składniki dostępne w programie. Została podzielona na dwa na dwa bloki (zobacz zdjęcie wyżej A i B).

 

*

Podczas tworzenia szablonu i pierwszego uruchomienia opcji w bloku A znajdują się wszystkie składniki utworzone w programie, a blok B jest pusty.

 

*

Jeśli uruchamiamy opcję,  by poprawić już istniejący szablon, wtedy blok A to lista składników jeszcze nie wykorzystanych w szablonie, a blok B , to oczywiście lista składników tworzących dany szablon.

 

Blok A oprócz kodu, nazwy oraz opisu składnika zawiera także ikony odzwierciedlające źródła pochodzenia składników oraz użyte przy ich tworzeniu formuły obliczeniowe.

 

KpskladnikiZrodla

 


Ikony znajdujące się pomiędzy blokami służą do konstruowania szablonu (lub jego korekty).

 

KPszablonyKreowanie1

 

Aby przenieś składnik (z listy składników) do szablonu należy ustawić na nim kursor w bloku A, a następnie kliknąć  strzalkaNiebieskaPrawo. Składnik pojawi się w szablonie w bloku B, a zniknie z listy składników z bloku A.

Jeśli  chcemy wykluczyć jakiś składnik z szablonu, postępujemy analogicznie. Ustawiamy kursor na wybranym rekordzie w bloku B i klikamy strzalkaNiebieskaLewo, by przenieść go do bloku A.

 

Podczas tworzenia szablonów możemy wykorzystać grupowe przenoszenie składników, z bloku A do B. Na początek zaznaczamy odpowiednie pozycje, pamiętając, że:

aby zaznaczać wybrane rekordy trzymamy (naciskamy i nie zwalniamy) klawisz Ctrl i klikamy myszką w te rekordy, które chcemy przenieść  do szablonu
aby zaznaczyć grupę rekordów trzymamy klawisz Shift i klikamy pierwszą pozycję z grupy rekordów do zaznaczenia, a następnie ostatnią pozycję.

Po zaznaczeniu rekordów klikamy strzalkaNiebieskaDwie, aby je przenieść do szablonu.

 

 

 

BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych - Zaznaczanie rekordów.

 

Jeśli tworzymy szablon listy, podobny do innej i większość z tworzących ją składników jest taka sama, możemy skorzystać z opcji kopiowania zawartości szablonu, klikając  kartki. W nowym szablonie wklejamy pozycje klikając kartkaNotes. Teraz możemy część składników usunąć korzystając strzalkaNiebieskaLewo, a inne dodać strzalkaNiebieskaPrawo.

 

 

Konstruowanie szablonu -Krok po kroku

 

KPszablony123

1                - dodawanie nowego szablonu.

2                - nadawanie mu numeru oraz nazwy. Wprowadzania lista powinna być tak nazwana, aby każdy mógł od razu skojarzyć czego dotyczy.

3                - wybieranie składników do szablonu.

 

 

Prześledźmy powiązania między składnikami oraz modułami programu:

 

W komunikacji pomiędzy modułami programu a składnikami należy zwracać baczną uwagę na źródło pochodzenia danych.

 

1.Komunikacja pomiędzy Kalendarzem a składnikami następuje za pomocą  opisanych wcześniej funkcji DniNN(x,y) bądź Godz((x,y)
2.Komunikacja pomiędzy Parametrami Systemu następuje za pomocą bądź funkcji Delphi bądź zwykłych formuł. Np. DniRob(0), DniMca(0), Parametry('SK_Emerytalne')
3.Komunikacja pomiędzy Ewidencją Nieobecności (w tym zwolnień, urlopów bezpłatnych (należy je wprowadzać poprzez Zwolnienia)) a składnikami i kalendarzem następuje poprzez Typ składnika.

BANERprzyklad

KPszablonyKomunik

 


Jeżeli podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego określimy jego status jako "zasiłek płacony przez zakład", wtedy program automatycznie uzupełni:

kalendarz w wybranych datach nieobecność pod tytułem zasiłek chorobowy – Zakład
wprowadzi do składników tymczasowych dwie pozycje, gdzie w jednej będzie ilość dni zasiłku, a w drugiej wartość zasiłku. (Tyle będzie par pozycji ile zwolnień w miesiącu).

 


Każda taka pozycja posiada swój numer identyfikacyjny, po którym program rozpoznaje zwolnienie (numer jest kluczem do identyfikacji zwolnienia zarówno przy liczeniu listy płac, w której są zasiłki jak i przy wysyłaniu kolejnych pozycji zwolnienia do odpowiednich pól formularza RSA w Programie Płatnika.

 

 

BANERpamietaj

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzanie dane. W przedstawionym wyżej przykładzie istotne jest wpisywanie zwolnienia poprzez ewidencję w kartotece pracownika,  a nie (na przykład) z ręki na liście płac, ponieważ nie dotrze ona wtedy do płatnika.

 

4.Komunikacja pomiędzy modułem zleceń a listą płac. Sama umowa nie ma wpływu na składniki listy płac. Istotne znaczenie ma jednak kod tytułu ubezpieczenia danej umowy.

 

KPszablonyUZ

 

Na jego podstawie generowane są odpowiednie dane Programu Płatnik. Jeżeli w umowie nie wybrano kodu ubezpieczenia, wtedy dane nie będą automatycznie przesłane do wspomnianego systemu.

Oprócz współpracy z PP ZUS, program po zapisaniu obliczeń z rachunku wystawionego do danej umowy, prześle wszystkie elementy tego rachunku do składników tymczasowych pod odpowiednie Typy Składnika.

 

BANERuwaga

Nie należy zapisywać kilku rachunków w ciągu jednego miesiąca, dla jednej osoby.

 

 


 

BANERolowki Uwagi  końcowe

 

1.Składniki poniżej kodu 100 są potrzebne do wyliczenia składników innych składników, dlatego też muszą znaleźć się w szablonie. W każdym składniku jest wskazane źródło pochodzenia. Śledząc zawartość kolejnych składników (źródła, funkcje) utworzymy wzór kolejno po sobie następujących  obliczeń, która w efekcie dadzą prawidłowy płacę.
2. Zawsze należy przetestować szablon, aby mieć pewność, że wyniki są prawidłowe. Naliczyć, zweryfikować, ewentualnie poprawić ( i znów sprawdzić).
3.Nazwa szablonu powinna być łatwo kojarzona z rodzajem naliczenia jakiego dotyczy.
4.Przy modyfikacji szablonu możemy dodać lub usunąć składniki (pamiętaj o wciśnięciu ikony kartotekaOlowek EDYCJA).

 

 


 

       BANERzobacz

Składniki List Płac

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn