Nawigacja:  Menu Główne oraz informacje ogólne > Pracownicy >

Wykaz pracowników

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Wykaz Pracowników
       SKRÓT - Ctrl + P
       IKONA - facetZnaczek

 

"Na skróty" do informacji o:

1.Rejestrowaniu danych pracownika - zakładaniu kartoteki

Dane identyfikacyjne

Adres stałego zameldowania

Dane o zatrudnieniu

Pozostałe dane

       Jednostki

Rachunek Bankowy

Adresy: zamieszkania i do korespondencji

Terminy badań oraz szkoleń

Dane cudzoziemców

Sposób wyświetlania na ekranie

2. Filtrowanie rekordów (pracowników) w tabeli

Wyszukiwanie pracownika w tabeli

3. Ikony do obsługi tabeli kartotek pracowniczych

Harmonogram Pracy - [F3]

Świadczenia lub przerwy - [Alt+F3]

Składniki Stałe - [F6]

Składniki Tymczasowe - [F7]

Dane ZUS - [F8]

Inne Funkcje, Wydruki [F5]

Opis pracownika, zdjęcie [F9]

Dane o Rodzinie [F10]

Baza Użytkownika

Umowy O Pracę / Przeszeregowania

Umowy Zlecenia

Lista Zmian w Bazie Danych

Stan Urlopu Pracownika

Filtrowanie według Struktury

 

 

 

 

Wykaz pracowników to lista wszystkich zarejestrowanych osób.

 

KpwykazPracownikow

Rekordy (Osoby) w tabeli możemy "przefiltrować" wybierając jedną z trzech możliwości: Czynny, Zwolniony, Wszyscy. (W naszym przykładzie wybrano Czynny.) Znak fajka1 w pierwszej kolumnie informuje nas, że dana osoba jest "czynna". Brak markera w tym polu fajka1pusta - oznacza, że pracownik jest zwolniony. Za każdym razem możemy uzyskać układ tabeli według kodów lub alfabetycznie według nazwisk.

Dodatkowo - używając myszki możemy poukładać bazę według dowolnie wybranej kolumny z tabeli - narastająco lub malejąco.

BANERprzyklad

Proszę zwrócić uwagę na okno wyżej. W nagłówku kolumny KOD znajduje się trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę trojkat. Oznacza to że cała tabela została poukładana właśnie według tej kolumny, w dodatku narastająco, o czym informuje nas położenie trójkąta. Po ponownym kliknięciu nagłówka cały wykaz ułoży się w odwrotnym kierunku czyli malejąco, od największego numeru do najmniejszego, a trójkąt odwróci się wierzchołkiem w dół  trojkat1.

Klikając myszką jakikolwiek inny nagłówek kolumny zmienimy kolejność występowania rekordów w tabeli. Tabelę według aktualnego ustawienia możemy wydrukować korzystając z ikony  drukarka .

 

Każdy rekord w tabeli pracownicy składa się z wielu pól, pogrupowanych tematycznie. Naciśnięcie klawisza Enter lub wybranie ikony kartotekaOlowek), spowoduje wyświetlenie okna edycyjnego bieżącej pozycji. Znajdziemy tam wszystkie dane o konkretnym pracowniku.

BANERpamietaj

Klikając prawy przycisk myszki na nazwie kolumny uaktywnimy Menu z ikonami do obsługi baz danych. Znajduje się tam ikona odpowiedzialna za "ukrywanie" kolumn na ekranie dopasowanieKolumn.

 

BANERzobacz

Grupowanie Kolumn

Pozostałe Ikony


 

1.Rejestrowaniu danych pracownika - zakładaniu kartoteki pracowniczej

Po wejściu do opcji okno będzie puste, ale już po wybraniu kartoteka lub plusPN lub naciśnięciu klawisza Insert, możemy rozpocząć wpisywanie danych.

BANERdobraRada

Aby najpełniej wykorzystać możliwości programu należy podać jak najwięcej informacji. Wpisanie ich od razu - podczas rejestrowania pracownika - jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie musimy pamiętać o potrzebie uzupełniania danych.

 

Informacje w kartotece zostały pogrupowane tematycznie:

Dane identyfikacyjne

KPKartPracowDaneIdent

Przy tworzeniu nowego rekordu, program podpowiada kolejny wolny kod. Poprawność podanych Numerów Pesel oraz NIP są kontrolowane przez program i jeśli nie zgadzają się z podaną niżej datą urodzenia, na ekranie w odpowiednim momencie wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. (Odpowiedni moment to przejście do kolejnego pola po podaniu daty urodzenia.)
W grupie - PRACA - zaznaczamy, czy osoba jest czynnym pracownikiem naszej firmy oraz określamy czy wykonywana przez niego praca wymaga wysiłku umysłowego. Pamiętamy, że pola fajka1pusta zaznaczamy fajka1 lub odznaczamy klikając myszką lub naciskając klawisz space.
Numer akt -  to wewnętrzny numer zakładowy. Większość zakładów pracy przed komputeryzacja posługiwała się "numerami teczek" do segregowania kartotek pracowniczych. Jeśli chcemy zachować informacje o tych numerach, wpisujemy je  w tym polu.
W grupie - Dokument tożsamości wprowadzamy informacje potrzebne do wystawiania zaświadczeń.
Adres stałego zameldowania

Informacje umieszczone w tej grupie, są pobierane przez program podczas wystawiania zaświadczeń oraz podczas drukowania deklaracji podatkowych. Powinny więc być wypełnione.

 

KPKartPracowAdres

 

Dane o zatrudnieniu - część pierwsza

KPKartPracowDaneZatr

 

BANERwskazowki

 

Wymiar czasu pracy - jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze, wykorzystujemy postać ułamkowa X/Y dla zobrazowania częściowych etatów.
Przy wpisywaniu Stawki zaszeregowania możemy posłużyć się kalkulatorem - klawisz F4 lub ikona AltF4 (pojawi się po wejściu do pola).
Grupa zaszeregowania i Kategoria zaszeregowania - to pola opisowe stosowane przy tworzeniu schematów "widełek" płacowych.
Wartość Aktualnego dodatku stażowego z założenia wyrażona jest procentowo, dla 5 % podajemy tylko liczbę 5 bez znaku %.
Data następnej zmiany
Jeśli nie wprowadzimy daty - program co miesiąc będzie naliczał tę samą stawkę podatku.
Jeśli wprowadzimy datę - program po przekroczeniu jej, zwiększy wartość aktualnego dodatku stażowego o liczbę wpisaną w odpowiednim polu w Parametrach Systemu.

 

KPformulaStaz

Aktualny dodatek stażowy będzie zwiększany cyklicznie (Przyrost lat), aż do osiągnięcia Maksymalnego procentu.

Dane do PIT- wybieramy spośród dostępnych pozycji: rodzaj PIT-u, Koszty Uzyskania oraz Urząd Skarbowy, do którego ma zostać wysłana informacja.
Kalendarz  RCP - Nawet jeśli nie dysponujemy automatycznymi rejestratorami czasu pracy, możemy skorzystać z dostępnych w opcji RCP kalendarzy. Posłużą nam one do automatycznego wypełniania godzin pracy,  po uzupełnieniu indywidualnych kalendarzy pracowników. Podajemy numer kalendarza z którego chcemy korzystać, a następnie decydujemy czy będziemy pracować z pełnym kalendarzem (365 lub 366 dni z zaznaczonymi świętami) czy krótkim (7-dniowym, gdzie przykładowo każdy wtorek posiada taką samą ilość godzin). Znak fajka1 oznacza uaktywnienie.

 

Dane o zatrudnieniu - część druga

 

KPKartPracowDaneZatr1

 

W polach podajemy zsumowane wartości dotyczące przepracowanego okresu w innych zakładach oraz lata spędzone w szkole, jeśli powinny być zaliczone. Wartości wprowadzamy w trzech wartościach: Lata, Miesiące, Dni.

Podajemy także odpowiednie ilości dla okresu przepracowanego w innych zakładach bez dodawania okresu spędzonego w szkole..

Przy wpisywaniu wartości Korekty wyliczonych dni posługujemy się znakami plus, jeśli należy dodać oraz minus, jeśli należy odjąć.

Pytanie - Pomijać przy aktualizacji? - dotyczy wcześniejszego pola - Pozostało do wykorzystania. Jeśli zaznaczymy w tym miejscu fajka1, program nie będzie aktualizował pola pozostałych do wykorzystania dni. Aktualizacja odbywać się będzie w opcji Harmonogram pracy.

 

 

Pozostałe dane

 

KPKartPozosDane

 

Pola w tej części kartoteki dotyczą przynależności danego pracownika do JednostkiGrupy Pracowniczej oraz Komórki Organizacyjnej.

Każda osoba zatrudniona jest na konkretnym Stanowisku, którego kod w tym miejscu należy podać. Możemy również, jeśli oczywiście istnieje taka potrzeba, skorzystać z wprowadzonej wcześniej listy cech i przypisać odpowiednią, bieżącej osobie. Kod wykonywanego zawodu, to jak pamiętamy lista podyktowana przez Program Płatnika. (Zobacz Słowniki ZUS). Konto kosztowe pochodzi z programu finansowo-księgowego. Konto to potrzebne jest do generowania rozdzielnika kosztów. Ostatnim polem w tej sekcji jest Analityka budżetowa, które również potrzebne jest do tworzenia rozdzielnika kosztów dla jednostek budżetowych.

W sekcji Wykształcenie obok typu, nazwy szkoły oraz daty jej ukończenia podajemy również języki obce, jakim pracownik potrafi się posługiwać.

 

Rachunek bankowy

Możemy wprowadzić 2 różne konta bankowe. Wyboru rachunku do przekazywania wynagrodzenia dokonujemy w pierwszym polu tej sekcji.

 

Adresy: zamieszkania i do korespondencji

Kliknięcie znaczka 3kropki spowoduje przekopiowanie adresu stałego zameldowania podanego wcześniej. Dodatkowo, przy danych dotyczących korespondencji mamy jeszcze pola: Skrytka pocztowa oraz E-mail.

 

Terminy badań oraz szkoleń

W polach podajemy daty kolejnego badania lekarskiego oraz następnego szkolenia BHP.

 

Dane cudzoziemców

Jeśli pracownik naszego zakładu jest cudzoziemcem, wtedy należy zaznaczyć czy posiada kartę stałego czy czasowego pobytu.

 

Sposób wyświetlania na ekranie

Sposób wyświetlania kolejnych rekordów na ekranie możemy sami zaprojektować. Każda z pozycji może mieć inny kolor tła oraz liter. Program automatycznie ustawia białe tło oraz czarne litery. Jeśli chcemy zmienić wystarczy kliknąć 3kropki, aby uruchomić standardową windowsowa paletę kolorów.

 

 

 

 

BANERwskazowka

W kartotece, we współczynnikach wpisujemy wartość 1 lub O, gdzie 0 (zero) oznacza brak.

 

 

 

BANERpamietaj

Po wprowadzeniu danych w kartotece personalnej nie zapomnij o zapisie Zapisz.

 

Pól opisujących każdą z osób jest około setki. Większość z nich nie jest nam jednak potrzebna w głównym wykazie pracowników, dlatego standardowo zostały ona ukryte, (zobacz Grupowanie kolumn) aby nie zagęszczały niepotrzebnie wykazu. W każdej chwili możemy sami ułożyć kolumny, aby widok tabeli odpowiadał naszym oczekiwaniom. Pamiętamy, że kolejność również zależy od naszych preferencji. Jeśli chcemy przenieść kolumnę, wystarczy że "złapiemy ją myszką" i po przesunięciu zwolnimy w odpowiednim miejscu tabeli.

 

Gdy już ustalimy, które informacje i w jakiej kolejności, chcemy mieć w wykazie pracowników, możemy zapisać to ustawienie, posługując się ikona DyskietkaNieb1. (menu z ikonami do obsługi tabeli - prawy przycisk myszki na dowolnym rekordzie).

 

KPpowrot

 


 

2. Filtrowanie zarejestrowanych kartotek pracowniczych

 

W opcji Wykaz Pracowników możemy skorzystać z dwóch globalnych ustawień:

 

KpwykazPracownikowFiltry

 

W Menu Okna znajdują się dwa pola, budujące automatyczny filtr dla całej tabeli z kartotekami Pracowniczymi. Kolejność to sposób przedstawiania listy pracowników na ekranie alfabetycznie lub według kodów. Następny filtr dzieli pracowników na czynnych, zwolnionych lub pozwala na wyświetlenie wszystkich zarejestrowanych kartotek.

 

Wyszukiwanie Pracownika w tabeli, może odbywać się wg dowolnej informacji. ustawiamy kursor w wybranej kolumnie o podajemy pierwszy znak z ciągu: cyfr (NIP, data urodzenia, nr telefonu, itp.) lub liter (imię, nazwisko, adres, miasto, itp.). Kursor przeskoczy do pierwszego rekordu, który rozpoczyna się od podanego znaku. Jeśli pozycja nie jest tą, którą szukamy podajemy kolejny znak,.. i ewentualnie kolejne,  aż do uzyskania pożądanego rekordu. Jeśli nie chcemy podawać kolejnego znaku, wystarczy że naciśniemy Ctrl + strzalkaDol1, aby przeskoczyć do następnego rekordu, zaczynającego się od tego samego ciągu znaków. Ctrl + strzalkaGora wraca do poprzednio wyszukanego rekordu.

 

W dolnej części ekranu pomiędzy tabelą, a paskiem narzędziowym znajduje się informacja o aktualnych ustawieniach filtra filtrPN. Kreator Filtra pomaga w ustalaniu kryteriów poszukiwań, z możliwością wykorzystania mnóstwa wariantów.

Zobacz - Filtrowanie rekordów oraz Ikony do obsługi baz danych.

Filtr

 

Filtr dostępny jest w oknie po kliknięciu znaczka z paska narzędziowego (zobacz zdjęcie niżej). Filtrowanie rekordów odbywa się poprzez ustalanie warunków. Podstawą jest użycie słów kluczowych dla grupy warunków.

 

KPpowrot

 


 

3. Ikony do obsługi tabeli kartotek pracowniczych

W oknie Wykaz pracowników znajduje się wiele ikon, pod którymi ukryto rozbudowane funkcje, niezbędne do prawidłowej pracy systemu. Jak łatwo zauważyć część z nich jest taka sama jak na głównym menu ikon. Różnią się jednak zasobem wyświetlanych informacji. Z głównego menu ikon otwieramy tematyczne tabele (np: Harmonogram Pracy, Świadczenia ZUS), w których znajdziemy dane wszystkich pracowników. Te same ikony, które znajdują się w oknie Wykaz pracowników, wyświetlają te same informacje, ograniczając je do jednego, bieżącego rekordu (pracownika).

W menu Ikon, poza standardowymi ikonami typu:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

znajdziemy także:

KPwykazPracownMenuIkon

kartoteka lub Insert

Nowy pracownik. Rejestrowanie nowej kartoteki pracowniczej.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu


kalendzarzZegar lub F3

Harmonogram Pracy

Za ikoną znajduje się znaczek trojkatCzarnyMenu. Po kliknięciu mamy możliwość wyboru przeglądania danych z bieżącego lub z poprzedniego roku. Jeśli od razu  naciśniemy klawisz F3, wtedy na ekranie wyświetlona zostanie tabela z danymi z bieżącego roku.

Okno zawiera kalendarz obecności i nieobecności pracownika w pracy.

 

KPharmonogram

 

W opcji wypełniamy kalendarze poszczególnych osób.

Wprowadzanie danych z wykazu pracowników jest wygodniejsze niż w głównej opcji Harmonogram Pracy, gdzie musimy wybierać pracownika z listy. Tutaj zawsze otwieramy harmonogram już dla bieżącego pracownika i po uzupełnieniu danych i zamknięciu okna możemy wybrać kolejnego pracownika, poprzez ponowne kliknięcie kalendzarzZegar lub naciśnięcie klawisz F3.

W obydwu miejscach (menu główne - Pracownicy - Harmonogram Pracy oraz menu główne Pracownicy - Wykaz Pracowników - F3) możemy dopisywać dane lub je tylko przeglądać czy drukować. Oprócz nieobecności wypełniamy również godziny dla pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym lub w godzinach nadliczbowych.

 

 

BANERuwaga

Wypełnianie kalendarzy personalnych różnymi typami nieobecności, powinniśmy rozpocząć po uprzednim podaniu dni roboczych w opcji Dni Robocze Zakładu, oraz po automatycznym przekopiowaniu ich do kalendarzy wszystkich pracowników (we wspomnianej opcji).

 

Ekran składa się z dwóch bloków. Lewy to lista dni kilku miesięcy umieszczonych jeden po drugim. Ilość miesięcy zależy od wielkości okna.(przyp. - rozszerzamy chwytając za ramki okna).

 

KPharmonogLewyB

 

Zaznaczanie odbywa się w prosty sposób. Klikamy w pierwszy dzień i nie zwalniając klawisza myszki, przesuwamy się do ostatniego dnia, z zakresu, który chcemy zaznaczyć. Następnie z listy wyświetlanej z Menu Głównego Okna, wybieramy odpowiednią pozycję i klikamy Wypełnij.

 

Drugi blok, prawy - służy do rejestrowania godzin nadliczbowych, zmianowych oraz przepracowanych w dniach świątecznych.

 

KPharmonogPrawyB

W tym bloku również mamy możliwość zmieniania statusu dnia. Wystarczy wybrać rekord, nacisnąć F2, a następnie F4, wybrać z listy odpowiednią pozycję i zatwierdzić.

 

W menu tego bloku znajdują się 3 zakładki. Pierwsza - Harmonogram, to tabela z kalendarzem oraz polami w których rejestrujemy, przepracowane godziny. Druga zakładka zawiera tabelę z sumami dni, w podziale na rodzaj absencji, z bieżącego miesiąca (tego, który jest wyświetlony w Harmonogramie-zakładka 1). W trzeciej podobne sumowania, obejmują cały rok.

W dolnej linii okna może znajdować się informacja na temat ilości dni zasiłków Jeśli wartość ta jest większa niż 33, wtedy informacja o liczbie wyświetlona będzie na czerwonym tle. Należy dokonać korekty, dzieląc świadczenia wypłacane przez zakład oraz ZUS. Informacja pojawia się po wypełnieniu kalendarza danymi o zasiłkach, po ponownym otwarciu okna.

Przed wyjściem z opcji należy pamiętać o zapisaniu zmian, klikając DyskietkaNieb.

 

W Oknie Harmonogram pracy znajdziemy następujące ikony.

 

KPharmonIkony

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

BANERwskazowki

Kopiowanie Dni Roboczych z kalendarza zakładowego z bieżącego okna - Jeśli przed skopiowaniem dni roboczych firmy, wprowadziliśmy już na przykład dni urlopu wypoczynkowego niektórym osobom, wtedy program nie weźmie ich pod uwagę. Nie ma więc obawy, że trzeba dwa razy zaznaczać te same dni. Jeśli pracownik jest "nieczynny" (i ma tak zadeklarowany parametr w swojej kartotece) jego kalendarz nie jest wypełniany.
W Harmonogramie pracownika nie powinno się rejestrować urlopów bezpłatnych (należy je wprowadzać poprzez Zwolnienia), aby program prawidłowo wygenerował dane do Programu Płatnika (dotyczy okresu bezskładkowego).

 

 

BANERzobacz

RCP

Powiązania składników z różnymi modułami programu.

 

 

KPpowrot

 


 

karetka lub Alt +F3

Świadczenia lub przerwy

Za ikoną znajduje się znaczek trojkatCzarnyMenu. Po kliknięciu mamy możliwość wyboru przeglądania danych z bieżącego lub z poprzedniego roku. Jeśli od razu naciśniemy klawisze Alt +F3, wtedy na ekranie wyświetlona zostanie tabela z danymi z bieżącego roku.

 

Okno zawiera kartotekę nieobecności oraz świadczeń pracownika. (Zobacz - Obsługa Okna, Ikony do obsługi baz)

 

KPswiadczenia

Wprowadzaniu danych rozpoczynamy od naciśnięcia Insert lub wybrania kartoteka z Menu Okna.

 

KPswiadczeniaNowy

 

Na początek wybieramy typ nieobecności. Możemy posłużyć się podpowiedzią po kliknięciu AltF4 (lub F4). W zależności od wybranego typu mogą być blokowane niektóre pola w oknie lub wprowadzone odpowiednie wartości i kody.

Następnie zaznaczamy zakres dat dla świadczeń okresowych, w których daty są wymagane. Jeśli naciśniemy Enter, po wprowadzeniu drugiej daty, ilość dni zostanie wyliczona automatycznie. Jeżeli wprowadzamy np. Zasiłek porodowy lub pogrzebowy, to w polu tym należy podać liczbę zasiłków.

Po podaniu numeru zwolnienia, należy wprowadzić kod Rodzaju świadczenia oraz Kod choroby. W polach tych możemy skorzystać z podpowiedzi. Wystarczy kliknąć 3kropki lub F12klawisz, a na ekranie wyświetlone zostanie okno z odpowiednim Słownikiem ZUS. Akceptacja klawiszem ENTER wybranej pozycji, spowoduje wpisanie jej w pole.

Druga część okna (prawa) zawiera Podstawy z 6 lub 12 miesięcy (wyboru dokonujemy w pierwszym polu, nad tabelami). Podczas rejestrowania Nieobecności/Świadczeń, można wybrać podstawy z 6 lub 12 miesięcy oraz dodać  „trzynastkę”. Podstawy służą do obliczenia średniej na bazie której zostanie naliczone wynagrodzenie za czas świadczenia. Jeżeli w programie posiadamy już zapisane dane z poprzednich miesięcy, to możemy skorzystać z automatu czyli przycisków poniżej listy podstaw. Do pomocy przy wypełnianiu pól, mamy dwa klocki: E i kartkaLupa2, które zajmują się wpisaniem danych do tabeli. Pierwszy z nich jednak dodatkowo przelicza wynagrodzenie pracownika w stosunku do całego miesiąca (jeśli na przykład osoba pracowała tylko kilka/kilkanaście dni). Drugi klocek wprowadza wartości prosto z kartoteki bez żadnych kalkulacji.

Po naciśnięciu klawisza Enter na ostatniej kwocie (z m-ca -6 lub Trzynastki), program przechodząc do pola Podstawa (w lewym bloku - Obliczanie wynagrodzenia) i automatycznie wylicza średnią wartość. Dane wynagrodzenia ujęte są w trzech pozycjach:

 

KPswiadczeniaNowyPodst

 

Podstawa, Procent do wypłaty, (np. 80% lub 100% wypłaty danego świadczenia; wartość ta zależy od aktualnych przepisów ZUS) oraz (kwota) Do wypłaty.

BANERuwaga

Gdy program stwierdzi przekroczenie kwoty zasiłków wypłacanych przez zakład (zbyt duża liczba dni), zgłosi odpowiedni komunikat przed wyjściem z opcji. Należy podzielić zwolnienie na świadczenie wypłacane przez zakład i przez ZUS, dzieląc jedno zwolnienie na dwie pozycje!!!.

 

BANERpamietaj

1.Wprowadzone tutaj wypłaty zasiłków chorobowych (ZUS i Zakład) zostaną automatycznie zapisane wraz z dniami do składników tymczasowych, podczas zapisywania danych po kliknięciu klawisza Zapisz. Dodatkowo podczas zapisu automatycznie wypełniany jest kalendarz pracownika .
2.Z danych tymczasowych informacje te trafiają do list roboczych, a następnie po ich zaksięgowaniu mogą zostać wysłane do formularza RSA. Ogólnie można powiedzieć, że jest to moduł wymiany danych z formularzami ZUS-RSA. W celu prawidłowego podania danych, muszą być wpisane wszystkie (odpowiednie dla naszego zakładu) typy składników.
3.Podczas wprowadzania świadczenia lub przerwy program może zgłosić komunikat

 

               KPswiadInfo

jeśli natrafi na wprowadzone wcześnie (automatycznie bądź ręcznie) w harmonogramie wpisy inne niż podstawowe. Należy sprawdzić, czy wprowadzone dane są poprawne jeśli tak należy kontynuować proces. Po wykonanej operacji należy sprawdzić czy w harmonogramie występują prawidłowe wpisy. Użytkownik programu decyduje, które dane powinne być wyświetlane w harmonogramie.

4. Jeśli skasujesz zwolnienie przywróć właściwe dni w harmonogramie pracy danego pracownika.
5.Po aktualizacji informacji, przed wyjściem z okna, należy pamiętać o zapisie.

 

 

 

BANERuwaga

 

Jeśli chcemy zobaczyć całą listę zwolnień lekarskich nie tylko dla bieżącego pracownika, ale dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji dostępnej z Głównego Menu Ikon - taka sama ikona karetka lub z Menu Głównego - Pracownicy - Świadczenia i przerwy.

 

Menu Ikon:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

drukarka1

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

kartoteka lub Insert lub plusPN

Rejestrowanie nowego rekordu.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

 

BANERzobacz

Powiązania składników z różnymi modułami programu.

 

 

KPpowrot

 


 

8kopniete lub F6

Składniki Stałe

 

Kartoteka stałych składników bieżącego pracownika.

Bardzo często zdarza się, że do prawidłowego wyliczenia płacy pracownika, potrzebne są indywidualne dane. Przeważnie dotyczą dodatków, na przykład: stażowego, spłat zaciągniętych pożyczek, potrąceń alimentacyjnych, komorniczych itd. Okno to służy właśnie do wybierania składników, które nie dotyczą wszystkich pozostałych pracowników. Należy zdefiniować pozycje, które przez dłuższy czas, będą brały udział w naliczeniu płacy danej osoby. Po kliknięciu tej ikony, na ekranie wyświetlone zostanie okienko z wybranymi składnikami. (Otwarte po raz pierwszy jest oczywiście puste.)

 

KPwykPracStale

 

Naciśnięcie klawisza Insert lub kartoteka, pozwoli na utworzenie nowej pozycji. Nazwisko i imię pracownika umieszczone zostanie w nazwie okna edycyjnego. W opisie w pierwszej pozycji znajduje się kod. Niżej wybieramy kod składnika. W zależności od jego rodzaju, wpisujemy odpowiednią wartość. Jeśli nie jesteśmy pewni, co należy wpisać w polu wartość, wtedy należy jeszcze raz przestudiować zagadnienie SKŁADNIKI LIST PŁAC.

Możemy (ale nie musimy) także podać okres, w jakim składnik będzie brał udział w naliczaniu płacy.. Na koniec pozostaje zapisanie informacji ikoną Zapisz. Posługujemy się nią również po zaktualizowaniu wcześniej wprowadzonych danych.

Aby otworzyć okno edycyjne istniejącej pozycji naciskamy Enter lub LKM 2x lub kartotekaOlowek.

 

BANERprzyklad

KPwykPracStale1

Kod 550 - Kwota ubezpieczenia potrącanego pracownikowi (ubezpieczenie własne pracownika).
Kod 565 - Potrącenie komornika.
Kod 801 - Czy pracownik należy do KZP (Kasa Zapomogowo Pożyczkowa), jeżeli TAK to wprowadzamy 1.
Kod 872 - saldo zaciągniętego kredytu z funduszu Mieszkaniowego
Kod 873 - wysokość miesięcznej raty zaciągniętego kredytu. program prowadzi automatyczny rozrachunek spłacanego kredytu jeśli w naliczaniu listy płac korzystamy ze składnika SPLATA.
Kod 881 - Współczynnik wykorzystywany do obliczenia Ulgi Podatkowej (kod 604).
·        Wartość "1" - NIE naliczamy pracownikowi Ulgi.
·        Wartość "2" - naliczamy ulgę w podwójnej wysokości.
·        Domyślnie przy braku tego składnika program naliczy Ulgę w wysokości podstawowej.

 

 

Jeśli chcemy zobaczyć listę składników stałych dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji dostępnej z Głównego Menu Ikon - taka sama ikona 8kopniete (także klawisze Ctrl + S) lub z Menu Głównego - Pracownicy - Stałe Składniki Pracowników

 

 

BANERzobacz

Powiązania składników z różnymi modułami programu.

 

 

KPpowrot

 


 

zegarek lub F7

Składniki Tymczasowe

 

Jest to bufor składników, które w większości przypadków są wymieniane (rejestrowane i kasowane) w cyklu miesięcznym. Składniki Tymczasowe mogą być wypełniane automatycznie po:

zarejestrowaniu Świadczenia (przykład powyżej - Świadczenie i przerwy)
zarejestrowaniu Rachunku do Umowy Zlecenia

 

       Podobnie jak przy stałych składnikach, należy wprowadzić w tym oknie pozycje, dotyczące konkretnej osoby. Różnica polega na okresie, w którym dany składnik będzie miał wpływ na wyliczanie płacy. Jeśli komuś jednorazowo musimy coś doliczyć lub odliczyć, wtedy właśnie wykorzystamy tę opcję.

BANERuwaga

Po obliczeniu listy i jej zaksięgowaniu, Składniki Tymczasowe należy SKASOWAĆ, aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY o  TYM !!!!

Kasowanie z poziomu pracownika (dla jednej osoby):

Menu Główne - Pracownicy - Wykaz pracowników - zegarek -> nozyczki lub klawisz F8

lub

Ctrl + P - zegarek -> nozyczki lub klawisz F8

lub

facetZnaczek - zegarek -> nozyczki lub klawisz F8

 

Kasowanie z poziomu wszystkich składników tymczasowych (dla wszystkich pracowników):

Menu Główne - Listy - Składniki Tymczasowe - nozyczki lub klawisz F8

lub

Ctrl + T -> nozyczki lub klawisz F8

 

BANERwskazowka

Ważnym zastosowaniem Składników Tymczasowych, jest możliwość wpisania dowolnego składnika z listy płac i nadanie mu "własnej" wartości. Oczywiście możemy to zrobić nawet dla składnika wyliczanego. Wówczas podczas tworzenia listy płac, składnik zostanie wpisany z taką wartością jaką ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową).

 

Jeśli chcemy zobaczyć listę składników tymczasowych dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji dostępnej z Menu Głównego  -  Listy - Składniki Tymczasowe

 

 

BANERzobacz

Powiązania składników z różnymi modułami programu.

 

 

KPpowrot

 


 

lozko lub F8

Dane ZUS

 

Na ekranie wyświetlone zostanie kartoteka danych ZUS bieżącego pracownika. Informacje pogrupowane zostały tematycznie:

KPwykPracDaneZUS

 

KPwykPracDaneZUS1

 

KPwykPracDaneZUS2

 

KPwykPracDaneZUS3

 

KPwykPracDaneZUS4

 

KPwykPracDaneZUS5

 

KPwykPracDaneZUS6

 

 

W polach zaznaczamy, czy wysłać informacje w następnym formularzu i czy dotyczą one zgłoszenia, czy zmiany.

Wszystkie podawane w tej opcji dane są wymagane przez ZUS i na ich podstawie tworzone będą odpowiednie formularze, dlatego należy je wypełnić przed tworzeniem formularzy do Programu Płatnika.

 

Jeśli chcemy zobaczyć listę danych ZUS dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji dostępnej z Menu Głównego  - Pracownicy - Wszystkie dane ZUS lub z Menu Ikon lozko

 

KPpowrot

 


 

fajki lub F5

Inne funkcje,  Wydruki

 

Menu Ikon w Oknach może zawierać:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

drukarka1

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

kartoteka lub Insert lub plusPN

Rejestrowanie nowego rekordu.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

Mamy do wyboru następujące raporty:

 

KPwykPracWydruki

 

Kartoteka roczna wszystkich wynagrodzeń

 

Zawiera wykaz kwot w poszczególnych miesiącach roku w podziale na składniki, które brały udział w naliczaniu płacy danego pracownika, którego kod oraz nazwisko i imię znajduje się w górnej linii okna. Po wejściu do opcji okno jest puste. W górnej części okna znajdują się parametry obliczeń.  Wybieramy rok oraz miesiące, z których chcemy uzyskać dane. Po ustaleniu filtrów klikamy Oblicz.

KPwykPracWydruki1

 

Kartoteka roczna według typów składników

 

Raport zawiera sumy kwot różnych składników w podziale na typy składników.

 

Lista Obecności

 

(Dla wybranego miesiąca).

BANERpamietaj

Przed wydrukowaniem listy należy zdefiniować w kalendarzu zakładowym dni wolne od pracy.

 

Lista obecności przygotowana została w arkuszu. Przed wydrukiem możemy dokonać zmian w wyglądzie listy. (Wyłącz opcję "tylko do odczytu" - Menu Główne - Narzędzia.)

 

Stan zatrudnienia pracowników

 

Raport ten wykonujemy na określony dzień.

clip0009

 

W obliczeniach możemy pominąć dane o urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz świadczeniach rehabilitacyjnych.

 

 

Uzyskany raport składa się z Kodu, Nazwiska oraz Imienia pracownika, a także nazwy jego stanowiska pracy oraz etat wyrażony ułamkiem. Na wydruku znajduje się również data zatrudnienia, oraz S.N (stopień niepełnosprawności) wraz z Terminami, do kiedy został przyznany. Raport kończy zestawienie z sumami według następujących grup:

Umysłowi        
Fizyczni        
Razem pracownicy        
Grupa I inwalidzka        
Grupa II inwalidzka        
Grupa III inwalidzka        
Razem inwalidzi        
Razem inwalidzi grupa I + II        
Wsk% inwalidów do ogółem (wg etatów)        
Wsk% inwalidów gr. I+II do ogółem (wg etatów)        

 

Podobnie jak raport wyżej, tabela przygotowana została w arkuszu kalkulacyjnym, który przed wydrukiem możemy poddać korekcie.

 

Przerwy w pracy (Urlopy Bezpłatne)

 

Opcja służy do wprowadzania okresów urlopów bezpłatnych dla bieżącego pracownika.

 

KPwykPracWydruki2

 

 

Raporty użytkownika Fast Report

Projektowanie / Drukowanie  raportów FR. W programie dostarczono kilka projektów. Każdy operator może sam zaprojektować dowolna liczbę wydruków zestawień, zaświadczeń, umów, druków ...itp.

 

 

KPpowrot

 


 

001 lub Alt + F8

Historia wykształcenia

 

Definiujemy nazwy szkoły oraz okres, w jakim pracownik pobierał nauki. Możemy podać również zawód wyuczony oraz specjalność zawodową. W polach lata możemy skorzystać z automatycznego obliczania, po naciśnięciu klawisza F12klawisz lub kliknięcia myszką pola 3kropki. W następnym polu decydujemy, czy podany okres ma być uwzględniany w obliczeniach.

 

KPhistoriaWyksz

Menu Ikon:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

drukarka1

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

kartoteka lub Insert lub plusPN

Rejestrowanie nowego rekordu.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

KPpowrot

 


 

dymekI lub F9

Opis pracownika, zdjęcie

 

Okno, które zobaczymy po kliknięciu tej ikony, składa się z dwóch zakładek. W pierwszej opisujemy pracownika, natomiast w drugiej mamy możliwość "wklejenia" jego zdjęcia. Aby to zrobić należy najpierw zeskanować zdjęcie do schowka, a następnie wkleić je do zakładki numer 2, korzystając z ikony Wklej.

 

KPzdjecie

 

KPpowrot

 


 

kartkaNiebKula lub Alt+F9

Historia zatrudnienia

 

Okno służy do wprowadzania przebiegu pracy zawodowej bieżącej osoby. Definiujemy nazwy zakładów pracy oraz okres, w jakim pracownik tak był zatrudniony. Możemy podać również zawód oraz zajmowane stanowisko. W polach lata  korzystamy z automatycznego obliczania, po naciśnięciu klawisza F12klawisz lub kliknięcia myszką pola 3kropki. W następnym polu decydujemy, czy podany okres ma być uwzględniany w obliczeniach.

Zobacz także - Historia wykształcenia

Menu Ikon:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

drukarka1

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

kartoteka lub Insert lub plusPN

Rejestrowanie nowego rekordu.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

KPpowrot

 


 

dane o rodzinie

dzieci lub F10

Dane o Rodzinie

 

W oknie należy wprowadzić dane o osobach, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego, którego kod nazwisko oraz imię znajduje się w nagłówku okna. W oknie znajduje się tabela z danymi wszystkich wprowadzonych przez użytkownika członków rodziny.

Klawisze Insert oraz ikona kartoteka służą do zakładania nowej kartoteki członka rodziny.

 

KPwykPracRodzina

 

Podczas wprowadzania danych należy podać następujące informacje:

oDane osobowe - Nazwisko oraz Imię członka rodziny (wprowadzony kod jest kodem pracownika)
oDane identyfikacyjne - Data urodzenia, Pesel, NIP, Rodzaj oraz Numer dokumentu, którym członek rodziny się legitymuje.
oDane ZUS:
Formularz ZCNA/ZCZA, zawiera pola:

Wysyłać w zgłoszeniu?

Data zgłoszenia,

Zgłoszenie/Wyrejestrowanie,

Data uzyskania lub utraty uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny;

Dane do zgłoszenia, zawiera pola:

Pokrewieństwo,

Pozostaje na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej,

Pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

Stopień niepełnosprawności,

Inny adres;

Zasiłek rodzinny -

Czy przysługuje?

Od kiedy, do kiedy?;

Zasiłek pielęgnacyjny - j/w;
oAdres zamieszkania - Wprowadzamy adres tylko wtedy, jeśli jest on inny niż osoby ubezpieczonej.
oKto dodał lub zmieniał dane - informacje na temat użytkownika, który dopisywał lub zmieniał dane w kartotece.

 

KPwykPracRodzina1

 

BANERpamietaj

Przy wypełnianiu pól danymi w wielu miejscach możemy korzystać z podpowiedzi. Znajdziemy je pod ikonkami 3kropki (lub F12klawisz) - dostępny słownik lubAltF4 (lub F4) - dostępna lista możliwości. Pola wyboru fajka1pustazaznaczamy lub odznaczamy przy pomocy myszki lub klawisza space. W oknie dostępnych mamy także kilka IKON do obsługi Baz danych.

 

Jeśli chcemy zobaczyć listę członków Rodzin wszystkich pracowników, wtedy korzystamy z opcji dostępnej z Menu Głównego  - Pracownicy - Członkowie Rodziny lub z Menu Ikon dzieci.

Menu Ikon:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

kartoteka lub Insert lub plusPN

Rejestrowanie nowego rekordu.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

KPpowrot

 


 

klocki

Baza Użytkownika

 

Okno przeznaczone do wprowadzania informacji, w polach utworzonych przez użytkownika w opcji Funkcje - Definiowanie Struktury Bazy Danych Użytkownika.

Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz wprowadzać więcej danych o pracownikach niż przewidział to programista, wtedy możesz sam skonstruować dowolną liczbę pól.

Okno to jest kolejną kartoteką opisującą naszego pracownika. Różni się jednak od pozostałych tym, że sami programujemy (we wspomnianej opcji) jego pola.

 

KpwykazPracBazaU

 

W naszym przykładzie założonych zostało 6 pól, potrzebnych w różnych sytuacjach.

Pozycja PARKING jest polem logicznym, dlatego wprowadzamy 1 - jeśli pracownik korzysta z parkingu lub 0 jeśli nie korzysta.

Data ślubu wykorzystywana jest do wysyłania życzeń rocznicowych.

 

 

Jeżeli chcemy zobaczyć na jednej liście zapisy wszystkich pracowników, wtedy należy uruchomić opcję PRACOWNICY - Baza Danych Użytkownika klocki.

 

KPpowrot

 


 

facetDyskietka

Umowy o pracę / przeszeregowania

 

Okno, które zostanie otwarte, zawiera listę umów lub/i przeszeregowań dla bieżącego pracownika (rekordu). Kod, Nazwisko oraz Imię osoby znajduje się w nagłówku okna.

 

         KPwykazPracUmowaPraca

Menu Ikon Okna:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

drukarka1

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

Do rejestrowania umów mamy przygotowane 3 ikony:

mordkaZoltaUsmiech Umowa

Na ekranie wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia umowy. Większość pól została automatycznie wypełniona przez program, na podstawie wcześniej wprowadzonych (przez operatora) informacji.

 

KPwykazPracUmowaPraca1

 

mordka Zmiany

Przeszeregowania.

W oknie wprowadzamy informacje dotyczące zmian stanowisk, wydziałów, itp  lub stawki zaszeregowania.

mordkaZielona Rozwiązanie

Rozwiązanie Umowy o Pracę.

 

Dodatkowo możemy wpisać Uwagi - informacje ustalone przez strony podczas zawierania umowy. Przed wyjściem z edycji nie zapomnijmy o zapisaniu poprawek, klikając Ikonę Zapisz.

Każdą z przedstawionych wyżej umów możemy wydrukować drukarka1, poddać modyfikacji (kartotekaOlowek lub Enter) lub skasować klawiszem Delete.

 

KPpowrot

 


 

pineska

Umowy Zlecenia

 

Moduł przeznaczony do sporządzania Umów - Zleceń oraz wystawiania do nich rachunków. Okno podzielone jest na dwa bloki. W lewym znajduje się schemat z nagłówkami umów oraz wystawionymi do nich rachunków.

W prawym bloku wprowadzamy/przeglądamy dane dotyczące umowy/rachunku.

 

KPwpUmowyZle

 

Podczas wprowadzania danych o Rachunku możemy korzystać z podpowiedzi:

klawisz F12klawisz lub 3kropki, w polach z podpiętymi słownikami
klawisz F4 lub AltF4, w polach z innymi możliwościami (kalendarz, kalkulator).

 

 

Wystawiając rachunek pamiętajmy, aby w prawym bloku kursor znalazł się na odpowiedniej pozycji.(Pozycja ujęta jest wtedy w ramce.)

 

KPwpUmowyZle1

 

Przechodząc przez kolejne pola, program automatycznie wylicza kolejne składowe rachunku na podstawie wprowadzonych w umowie danych. W dolnej linii części prawego bloku znajdują się 3 klocki. Wybranie Oblicz, że program wypełni wszystkie niezbędne pola.

Przed wyjściem z opcji pamiętajmy o zapisaniu zmian - Zapisz.

BANERpamietaj

Po kliknięciu Zapisz odpowiednie dane zostaną automatycznie zapisane do składników tymczasowych. Z danych tymczasowych informacje te trafiają do list roboczych, a następnie po ich zaksięgowaniu mogą zostać wysłane do odpowiednie formularza ZUS.

 

Menu Ikon Okna:

drzewoRozwin

Rozwijanie struktury drzewa w lewym bloku

drzewoZwin

Ukrywanie struktury drzewa w prawym bloku.

kartoteka

Tworzenie umowy.

kartoteka1

Tworzenie rachunku do umowy.

drukarka1

Wydruk bieżącego dokumentu w FAST REPORT

zegarek

Podgląd Składników Tymczasowych bieżącego pracownika.

narzedzia

Podgląd wszystkich Składników List Płac.

nozyczki

lub Ctrl + Delete

Kasowanie umowy lub rachunku.

 

 

KPpowrot

 


 

kalendarzOlowek

Lista zmian w bazie danych

 

Każda zmiana w kartotekach pracowniczych, przeprowadzona przez użytkownika systemu, została przez program odnotowana, aby zawsze można było sprawdzić, jak toczyła się kariera pracownika w naszej firmie: - zmiany stawki zaszeregowania, stanowisk, przerwy w pracy, itd...

 

W nazwie okna znajduje się kod, nazwisko oraz imię bieżącego pracownika (czyli tego, na którym znajduje się kursor).

 

KPwpZmianyWbazie

Tabela składa się z:

 

Nazwy pola bazy danych

Pamiętamy, że w kartotece pracowniczej znajduje się około 100 pól. W tabeli Wykazu Pracowników część z nich została ukryta.

(Możemy je w dowolnym momencie ponownie umieścić w tabeli - kliknąć prawy przycisk myszki na nagłówku okna, a następnie wybrać dopasowanieKolumn - konfigurację kolumn. Przeciągnąć wybraną nazwę kolumny do nagłówka tabeli).

 

Pole (bez względu na to czy znajduje się w głównym wykazie pracowników, czy też zostało ukryte,) posiada swoją nazwę, dzięki której wiemy, czego dotyczy wpisana w nim wartość oraz w którym miejscu kartoteki powinniśmy jej szukać.

 

Wartość stara

Wartość pola przed zmianą danych. Jeśli pole jest puste oznacza to że wcześniej w kartotece nie było w tym miejscu żadnego wpisu.

 

Wartość nowa

Wartość pola po zmianie danych.

 

Zmieniał

Kto - Kod operatora, który dokonał zmian w kartotece. Pamiętać należy, aby każdy użytkownik pracował korzystając ze swojego hasła, by nie okazało się że na przykład Użytkownik zajmujący się wykonywaniem list w dziale Płac zmienił dane kadrowe.

       Kiedy - data oraz godzina zmiany.

 

 

KPpowrot

 


 

sloneczko

Stan Urlopu Pracownika

 

Po wybraniu miesiąca, na koniec którego chcemy poznać stan urlopów klikamy OK. Program sprawdzi, czy w danym okresie pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jeśli tak, wyświetli odpowiednie wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli pracownik nie ma wprowadzonych urlopów w swoim kalendarzu, arkusz kalkulacyjny będzie pusty.

 

 

Aby zobaczyć na jednej liście urlopy wszystkich pracowników, należy wybrać opcję PRACOWNICY - Stan Urlopów sloneczko

 

KPpowrot

 


 

zegarek1

Kartoteka Czasu pracy Pracownika

 

Opcja przeznaczona jest dla tych firm, które korzystają z czytników RCP, czyli Rejestratorów Czasu Pracy. Program współpracuje z systemem i na podstawie informacji odczytanych z kart magnetycznych, automatycznie tworzy kartotekę.

 

      KPwpRCP

 

Główna część okna to tabela przyjść oraz wyjść. Oprócz daty, dokładnego czasu zdarzenia oraz numeru drzwi (terminalu), możemy w kartotece tej umieścić szczegóły w oknie typu Memo, znajdującej się w kolumnie Opis. W miejscu tym podane są informacje na temat spóźnień, wyjść służbowych czy wcześniejszych wyjść normalnych.

 

W nagłówku okna znajduje się pola wyboru miesiąca oraz dnia. W podpowiedzi pola miesiąca, jako ostatnią pozycję umieszczono wyraz Wszystkie. Wybór tego zakresu spowoduje wyświetlenie całorocznej kartoteki bieżącego pracownika. Możemy ją dowolnie filtrować w celu wydobycia jak największej ilości analiz przyjść oraz wyjść danej osoby.

 

Kliknięcie ikony strzalkaZielonaLewo oznacza automatyczne przejście do danych z dnia dzisiejszego (czytaj bieżącego, według daty zapisanej w parametrach twojego komputera).

 

 

Pozostałe Ikony :

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

kartotekaOlowek lub Enter

Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 

 

KPpowrot

 


 

perforacja

Filtrowanie Kartotek Pracowniczych według struktury zakładu

 

W programie Kadrowo-Płacowym w większości tabel znajduje się standardowych ikon do nawigacji bazy.

 

PasekNarzedziowy

 

Możemy też skorzystać z możliwości jakie daje nam Grupowania Kolumn oraz inne ikony do obsługi baz danych.

Tabela z Kartotekami Pracowniczymi została dodatkowo wzbogacona o możliwości sortowania według struktury zakładu.

Po wybraniu ikony perforacja, na ekranie z lewej strony pojawi się dodatkowy blok, z drzewem organizacyjnym:

 

KPwykPracFiltrStrukt

 

Schemat zakładu przedstawiony w lewym bloku, jest elastyczny i zależny od danych słownikowych jakie Użytkownik zarejestrował. Jeśli włączona jest opcja - Filtruj automatycznie - (znak fajka1 ), wtedy w prawym bloku automatycznie wyświetlane będą tylko te rekordy, które spełniają warunki filtra.

Opcja ta umożliwia wielokrotne segregowanie kartotek pracowniczych oraz drukowanie ich według dowolnej konfiguracji

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

 

BANERwskazowki

Okno może być obsługiwane także bez użycia myszki. Klawisz TAB pozwala na poruszanie się pomiędzy blokami. Po gałęziach drzewa poruszamy się strzałkami. Zaznaczanie / odznaczanie pól jak zwykle klawiszem SPACE.

Obsługa myszką - podwójne kliknięcie - zaznaczenie pola. Ponowne - odznaczenie.

 

BANERprzyklad

Zadanie: Szukamy w naszym zakładzie Kobiet w ciąży, ponieważ pan Dyrektor chce osobiście sprawdzić czy ich stanowiska pracy są ergonomicznie dostosowane do ich stanu.

W lewym bloku wybieramy:

KPwykPracFiltrStrukt1

 

Ustawione filtry możemy zapisywać, by później korzystać bez konieczności wykonywania ustawień w lewym bloku.

Na pasku narzędziowym w dolnej części prawego bloku wybieramy ikonę filtra, w wyświetlonym oknie znajdziemy aktualne ustawienia.

 

KPfiltrZapisywanie

 

Aby otworzyć zapisany wcześniej filtr klikamy filtrPN a następnie otworz1. Z dostępnej listy wybieramy odpowiednia pozycję.

 

 

Jeśli chcemy powrócić do podstawowej tabeli okna Wykaz Pracownicy, wystarczy kliknąć znak X, znajdujący się w prawym górnym rogu, lewego bloku.

KPwykPracFiltrStrukt2

 

 

 

 

       BANERzobacz

Składniki List Płac

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn